Λήψη μέτρων για την ανθεκτικότητα του αγροδιατροφικού τομέα λόγω της κλιματικής αλλαγής

Απαντώντας στην  Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η υποστήριξη και η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα αποτελεί πολύ υψηλή προτεραιότητα στο μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας της Ε. Ένωσης και της χώρας μας. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, όσο και στην αύξηση της παροχής περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών σε όλους τους τύπους αγροτικών γαιών και δασών (συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υψηλής αξίας της φύσης) και στις αγροτικές περιοχές στο σύνολό τους.
Η αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, συνεπώς, αντικατοπτρίζει μία μεγαλύτερη φιλοδοξία σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Περιλαμβάνει στοιχεία που υποστηρίζουν ή προκαλούν με άλλο τρόπο ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την επίτευξη των στόχων, στο πλαίσιο της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών στο σύνολό τους.
Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ταυτόχρονα με την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, απαιτείται να προβούμε σε μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε αυξημένη δέσμευση άνθρακα, που είναι και τα δύο σημαντικά για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά στη διαχείριση των φυσικών πόρων, μία χαμηλότερη εξάρτηση από χημικές ουσίες, όπως τεχνητά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας, όπου απαιτείται χαμηλότερη εξάρτηση από φυτοφάρμακα και δράση για τη διακοπή και την αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών σε πολλά μέρη της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, λοιπόν, το 40% συνολικά των κονδυλίων της ΚΑΠ θα διατεθεί για δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, το δε 25% των κονδυλίων του Πυλώνα Ι θα διατεθεί αποκλειστικά για την εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων (Eco-Schemes), ενώ το 35% του Πυλώνα ΙΙ για μέτρα που σχετίζονται με το Περιβάλλον, το Κλίμα συμπεριλαμβανομένων των Πράσινων Επενδύσεων των ενισχύσεων περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα και το 50% των ενισχύσεων για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (ορεινές κ.λπ.).


Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει τόσο ενέργειες για τον μετριασμό του φαινομένου όσο και ενέργειες για την προσαρμογή της γεωργίας και των αγρο-οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Οι δύο επιμέρους στόχοι συνδέονται άρρηκτα και αλληλεπιδρούν. Οι ενέργειες για την προσαρμογή στοχεύουν στη μείωση ή και εξάλειψη των επιπτώσεων ειδικά σε τομείς, κλάδους, αλλά και περιοχές που αξιολογούνται ως πλέον ευάλωτοι στην αλλαγή του κλίματος, δεδομένου ότι ο βαθμός ανθεκτικότητας των κλάδων και των περιοχών αυτών στις πιέσεις που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, διαφέρει. Υπάρχουν περιπτώσεις ευπροσάρμοστων στην κλιματική αλλαγή ειδών ή/και οικοσυστημάτων (περιλαμβανομένων και των αγρο-οικοσυστημάτων), όπως και περιπτώσεις όπου καθίσταται αναγκαία η αλλαγή πρακτικών διαχείρισης για να επιτευχθεί ή να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, οι ενέργειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο στρατηγικό σχέδιο για τη γεωργία και τη δασοπονία θα αποσκοπούν αφενός μεν στη συνολική μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου στην αύξηση της δέσμευσης άνθρακα. Οι δύο αυτές κατηγορίες ενεργειών για τον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής συμπληρώνονται από την ενθάρρυνση της παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας που δεν συνδέονται με τον άνθρακα ή τουλάχιστον το ανθρακικό τους αποτύπωμα είναι ουδέτερο.

Με βάση, λοιπόν, αυτές τις ανάγκες και έχοντας υπόψη και τις αυξημένες υποχρεωτικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών και τις Κανονιστικές απαιτήσεις συναφούς Νομοθεσίας της ΕΕ που οφείλει να ακολουθήσει η χώρα μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται, αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια Τεχνικού Συμβούλου μία σειρά από παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο στον Πυλώνα Ι (Οικολογικά Σχήματα) όσο και στον Πυλώνα ΙΙ (Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα και Πράσινες επενδύσεις).

Σύντομα θα τεθεί υπό διαβούλευση το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για την εφαρμογή της ΚΓΠ 2023-2027.
Για περαιτέρω ενημέρωση επί των θεμάτων που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 48400/27-9-2021 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως καθ' ύλην αρμόδιου Οργανισμού.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις