Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της δράσης 4.2.2  του υπομέτρου 4.2

Ενεργοποίηση στάδιου ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της 1ης πρόσκλησης της δράσης 4.2.2  του υπομέτρου 4.2 του  ΠΑΑ 2014-2020.

Σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 1338/68195 /23.06.2017 1ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 2020» για τη δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν)» όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. πρωτ. 1521/76105 /12.07.2017 και 2286/112759/25-10-2017 όµοιες αποφάσεις και ισχύει, σας γνωρίζουµε ότι ενεργοποιήθηκε το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις