# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ποιοι δηλώνονται ως Πραγματικοί Δικαιούχοι στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι δηλώνονται ως Πραγματικοί Δικαιούχοι στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Στο ειδικό μητρώο που τηρείται στην έδρα των νομικών προσώπων ή/και νομικών οντοτήτων και συνεπώς των Αγροτικών Συνεταιρισμών  καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.