# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ

Εξυγίανση του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εξυγίανση του Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Στόχος της τροποποίησης είναι η ανασυγκρότηση και η διάσωση συνεταιρισμών, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του νόμου 4386/2016 έπρεπε (κατά περίπτωση) να εμφανίζουν τουλάχιστον 30.000 ή 10.000 ευρώ κύκλο εργασιών κατά μέσο όρο τριετίας.