# ΤΡΥΓΟΣ

Δελτίο τρύγου 2017
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δελτίο τρύγου 2017

Η αμπελουργική χρονιά για τη Βόρεια Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από δύο περιόδους με έντονα χαρακτηριστικά.