# ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η Επιτροπή καλεί τους αγρότες σε διάλογο για αθέμιτες πρακτικές και διοικητικό φόρτο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή καλεί τους αγρότες σε διάλογο για αθέμιτες πρακτικές και διοικητικό φόρτο

Η Επιτροπή εξετάζει μέτρα για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και για την ενίσχυση της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.