# ΕΡΓΑΣΙΑ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Σκοπός του νέου αυτού πλαισίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση υψηλών προτύπων για τις συνθήκες εργασία.