# ΜΗΛΙΑ

Καρπόκαψα της Μηλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα της Μηλιάς

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.