# ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Πυρηνοτρήτης ελιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρηνοτρήτης ελιάς

ο δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο.
Πυρηνοτρήτης ελιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της πτήση της καρπόβιας γενιάς στις 1- 3 Ιουνίου  εμφανίζει μία δεύτερη κορυφή στις 18-19 Ιουνίου στις πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής.