Δράσεις Αλιείας

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες αλιείς ότι μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 414/2354/12-1-2015, μπορούν να χρησιμοποιούν το επαγγελματικό σκάφος τους για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές δραστηριότητές τους, χωρίς η μια δραστηριότητα να αναιρεί την άλλη. Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων χορηγείται σχετική άδεια αλιευτικού τουρισμού από το Τμήμα Αλιείας Λέσβου. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι: 
1. Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν στην κατοχή τους επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος με ολικό μήκος μικρότερο των 15 μ., με άδεια αλιείας σε ισχύ και αλιευτικά εργαλεία στα οποία να περιλαμβάνονται πετονιά, συρτή και καθετή που ο χειρισμός τους γίνεται με το χέρι. Αλιευτικά σκάφη με τα αλιευτικά εργαλεία μηχανότρατα και βιτνζότρατα απαγορεύεται να ασκούν αλιευτικό τουρισμό. 
2. Να ελεγχθεί το σκάφος τους από τις Λιμενικές αρχές και να εκδοθεί σχετική βεβαίωση ότι είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις ασφάλειας, υγιεινής και καταλληλότητας για μεταφορά επιβατών -τουριστών. 
3. Το σκάφος να είναι ασφαλισμένο για τη μεταφορά επιβατών 

Οι αλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας και αλιευτικών μεθόδων στους επισκέπτες του σκάφους τους. Δεν επιτρέπεται όμως η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή η εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών χωρίς τη διενέργεια αλιείας. Σημειώνεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από αλιευτικό τουρισμό θεωρείται και δηλώνεται στην εφορία ως αλιευτικό εισόδημα. 

Για την προσαρμογή και αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού και την έκδοση άδειας οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά από το πρόγραμμα LEADER, που σχεδιάζεται από την ΕΤΑΛ Α.Ε., με ειδική δράση και αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του στα τέλη του 2016. 

Πληροφορούμε τους αλιείς ότι πολύ σύντομα θα γίνουν σχετικές ενημερώσεις περί αλιευτικού τουρισμού από στελέχη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές της Λέσβου. Οι ημερομηνίες και τα μέρη συνάντησης θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 22510-46667) και για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα LEADER, στην ΕΤΑΛ Α.Ε. (τηλ. 22510 29400).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις