Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, (Καν(ΕΚ) 2658/1987) εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώληση τους στη λιανική, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα για την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 
Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών
 
 
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.. Αριθμ. Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .
 
Άρθρο 46

 
Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 
1.Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του κεφαλαίου 3 (ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, (Καν(ΕΚ) 2658/1987) εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώληση τους στη λιανική, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών …και καταργήσεως των κανονισμών…» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».
2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
α. Το επιστημονικό όνομα, το οποίο μπορεί να παρέχεται με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών όπως πινακίδα ή αφίσα, (παρ. 2 του καν(ΕΚ)404/2011) ή την ελληνική εμπορική ονομασία του είδους (ΥΑ 159996/2003 Β'1035, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εμπορικών ονομασιών εφαρμόζεται η διαδικασία περί εμπορικής ονομασίας προσωρινού χαρακτήρα, (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης).
β.Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 49.
γ. Τη μέθοδο παραγωγής ήτοι:
Για τα προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα θα υπάρχει η ένδειξη «…αλιευμένο…».
Η  φράση   «αλιευμένο»   μπορεί να  παραλείπεται,  όταν  από  την  εμπορική ονομασία και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς ότι πρόκειται για είδος που έχει αλιευθεί στη θάλασσα .
Για προϊόντα που αλιεύονται στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), θα υπάρχει η ένδειξη «…αλιευμένο σε γλυκά νερά…»
Για   αλιευτικά   προϊόντα   καλλιέργειας   υδροβίων   οργανισμών   που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειας τους και μέχρι και τη συγκομιδή τους στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου, θα υπάρχει η ένδειξη «υδατοκαλλιέργειας» (ΚΑΝ ΕΚ 2065/2001 και ΥΑ 159996/2003).
δ. Τη ζώνη αλίευσης ήτοι:
Για  προϊόντα  που   αλιεύονται  σε  θάλασσες,   η   ζώνη   αλίευσης   και προαιρετικά ο κωδικός FAO που καθορίζει τη ζώνη αλίευσης (παρατίθενται στον πίνακα Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   (επετηρίδα)   FAO   Ζώνη αλίευσης                                      Καθορισμός   της   ζώνης      FAO (αριθ.)
Βορειοδυτικός Ατλαντικός                                                                                               21
Βορειοανατολικός Ατλαντικός πλην Βαλτικής Θάλασσας                                                  27
Βαλτική Θάλασσα                                                                                                         27.IIId
Κεντροδυτικός Ατλαντικός                                                                                              31
Κεντροανατολικός Ατλαντικός                                                                                         34
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός                                                                                                 41
Νοτιοανατολικός Ατλαντικός                                                                                            47
Μεσόγειος Θάλασσα                                                                                                       37.1, 37.2 και 37.3
Εύξεινος Πόντος                                                                                                            37.4
Ινδικός Ωκεανός                                                                                                             51 και 57
Ειρηνικός Ωκεανός                                                                                                          61,67,71,77,81 και 87
Ανταρκτική                                                                                                                      48, 58 και 88
    

 
Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά (ποτάμια, λίμνες), θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).
 
Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών θα αναφέρεται επιπρόσθετα και η ένδειξη «λιμνοθάλασσας» (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).
 
Επιτρέπεται   περαιτέρω   αναφορά   προέλευσης,   μεταξύ   παρενθέσεων,   σε «ακριβέστερη ζώνη» αλίευσης ή παραγωγής, ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης της περιοχής ή του τόπου προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, πχ Μεσόγειος θάλασσα (Θερμαϊκός κόλπος). Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί αναγράφεται επίσης, η λέξη «αποψυχθέν», υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 47.

 
ε. Όταν η λέξη αυτή δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη συνέχεια αποψυχθεί (Καν (ЕЕ) 404/2011 αρ. 68).
Κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου δεν είναι αναγκαστική η αναφορά της λέξης «αποψυχθέν» για:
-   Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα III, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και
-   Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιών αυτών (Καν (ЕЕ) 404/2011 αρ. 68 παρ. 4).

 
3.Oι πληροφορίες των πεδίων α έως δ της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος ή από τη μονάδα εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή (άρθρο 7 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001).

 
4.Ο πίνακας Α της περίπτωσης δ. της παραγράφου 2 αναρτάται υποχρεωτικά στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

 
5. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:
α) για τις ενδείξεις επί πινακίδος επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2.
β) για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε μία παράβαση.
 
Άρθρο 47

 
Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

 
1.Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

 
2.Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση αποψυγμένων αλιευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται αποκλειστικά συσκευασμένα (ατομικές ή ομαδικές συσκευασίες) με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου και ειδικώς την περίπτωση δ), και εφόσον αλιεύματα έχουν παραχθεί –συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

 
3.Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

 
4.Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις