Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

To Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια», καθώς και «Καινοτομία στην αλιεία».

Αναλυτικότερα εκδόθηκαν οι κάτωθι προσκλήσεις:

1.«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000€  και

2.«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5.000.000€.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται στις Περιφέρειες της χώρας, τους Δήμους και τα Λιμενικά Ταμεία

 και περιλαμβάνουν δράσεις για:

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων  των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.

β) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,  προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων και για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων. 

γ) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων   προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι 22-6-2017 και η λήξη 30-10-2017 (για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες) και 31-12-2018 (για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες).

3. «Καινοτομία στην Αλιεία» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000€.  Η πρόσκληση απευθύνεται προς:

  • Ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν. 

και περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή:

 α) νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού,
 β) νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών και τεχνικών,  
 γ) νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης, 

μεταξύ άλλων και στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας. 

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι 24-07-2017 και η λήξη με την οριστική εξάντληση των πόρων της Πρόσκλησης ή όπως αλλιώς κρίνει η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έντυπα των προσκλήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.alieia.gr και www.espa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (τηλ.  213 1501155 για τις υποδομές και 213 1501161 για την καινοτομία).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις