Τι ισχύει για τα αλιευτικά προϊόντα

Ένας πολύ ευπαθής κλάδος, όπως των αλιευτικών προϊόνοτων, έχει και ειδικούς κανόνες παραγωγής, διακίνησης και πώλησης. Σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για τα προϊόντα αυτά ισχύουν τα εξής:

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 33

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται κάθε φορά από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 34

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1. Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας), πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μόνο εφόσον φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στην σήμανση του προϊόντος με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ως εξής:

Α. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με υγρό κάλυψης (επίπαγο), ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 37 της παρούσας απόφασης.

Β. Την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.

Η επιστημονική ονομασία του είδους, μπορεί να παρέχεται και με την μορφή εμπορικής πληροφόρησης, (όπως π.χ. αφίσα, κ.λπ.).

Γ. Τη μέθοδο παραγωγής τους ( αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης:

α. Μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής:

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

β. Μείγμα πανομοιότυπων ειδών:

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας.

γ. Μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας :

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι να αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευση ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

Δ. Την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και την κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν (ΕΕ) 1379/2013 όπως ισχύει.

Ε. Αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί, απαιτείται η αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν» υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 της παρούσης.

ΣΤ. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όπου απαιτείται.

α. Απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011.

β. Δεν απαιτείται στα μη προσυσκευασμένα, μη μεταποιημένα προϊόντα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα (άρθρο 44 του Καν. 1169/2011).

Ζ. Για το είδος τόνος (Thunnus thynnus – BFT) η σήμανση ή ετικέτα έχει τις επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή αλίευσης και την ημερομηνία αλίευσης.

Η. α. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, (ποτάμια, λίμνες), ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος.

β. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της ανάπτυξης του ή έχει φτάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του.

γ. Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα αν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

δ. Για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «λιμνοθάλασσας».

ε. Για τα προϊόντα αλιείας, μπορεί να γίνεται εκτενέστερη αναφορά προέλευσης μεταξύ παρενθέσεων, σε ακριβέστερη ζώνη αλίευσης ή παραγωγής των, ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης. π.χ. Μεσόγειος θάλασσα–FAO 37 (Κορινθιακός κόλπος).

 

2. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κ.λπ.

 

3. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO, εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης) ορίζεται ως εξής:

 

α/α

ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

1

Βορειοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 21

2

Κεντροδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 31

3

Κεντροανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 34

4

Νοτιοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO. 41

5

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 47

6

Ινδικός Ωκεανός

Ζώνη FAO 51 και 57

7

Ειρηνικός Ωκεανός

Ζώνη  FAO  61, 67,  71,  77,  81 και 87

8

Ανταρκτική

Ζώνη FAO 48, 58 και 88

 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27 (υποζώνη ή διαίρεση )

 

ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27

ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Υποζώνη I

Θάλασσα του Barents

Υποζώνη II

Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων

Διαίρεση II a

Θάλασσα της Νορβηγίας

Διαίρεση II b

Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων

Υποζώνη III

Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης

Διαίρεση III a

Skagerrak και Kattegat

Διαίρεση III b,c

Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης

Διαίρεση III b (23)

Sound

Διαίρεση III c (22)

Belt Sea

Διαίρεση III d (24-32)

Βαλτική Θάλασσα

Υποζώνη IV

Βόρεια Θάλασσα

Διαίρεση IV a

Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Διαίρεση IV b

Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Διαίρεση IV c

Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Υποζώνη V

Ισλανδία και εδάφη Feroes

Διαίρεση V a

Εδάφη Ισλανδίας

Διαίρεση V b

Εδάφη Feroes

Υποζώνη VI

Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας

Διαίρεση VI a

Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας

Διαίρεση VI b

Rockall

Υποζώνη VII

Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα

Διαίρεση VII a

Ιρλανδική Θάλασσα

Διαίρεση VII b

Δυτικά της Ιρλανδίας

Διαίρεση VII c

Porcupine Bank

Διαίρεση VII d

Ανατολική Μάγχη

Διαίρεση VII e

Δυτική Μάγχη

Διαίρεση VII f

Στενά του Bristol

 

Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στο ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας στην θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες» του ΥΠΑΑΤ.

 

4. Για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, στην ετικέτα ή στην σήμανση, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου 2, μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά οι πληροφορίες του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει.

 

Σε περίπτωση προσφοράς προς πώληση στον τελικό καταναλωτή , μείγματος προϊόντων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει.

Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (εκτός αλιευτικής) και αφορούν την λιανική πώληση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

5. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος στο σημείο εκφόρτωσης ή από τους χώρους – εγκαταστάσεις συγκέντρωσης των μονάδων εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή.

 

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

Β. Για ελλιπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Δ. Για μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold), πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Ε. Για αναγραφή ανακριβών-παραπλανητικών ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος.

 

Άρθρο 35

Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο

 

1. Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

 

2. Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση προσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευμάτων με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου, και εφόσον αυτά έχουν παραχθείσυσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο Καν.(ΕΚ) 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

 

3. Η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευμάτων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 2 και η μορφή της συσκευασίας των προϊόντων αυτών να καταλήγει ως έχει στο τελικό καταναλωτή.

 

4. Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, σε όλα τα στάδια της διακίνησης. Οι συσκευασίες αυτών διατίθενται ως έχουν ως το τελικό καταναλωτή.

 

5. Στους παραβάτες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

 

Άρθρο 36

Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

 

1. Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωθι ενδείξεις, υποχρεωτικά:

Α. Η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Η ένδειξη αποψυχθέν εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 της παρούσας.

Γ. Την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.

Δ. Ειδικά για διακίνηση εντός ιχθυόσκαλας, ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

 

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Δ Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ) ανά παραστατικό.

 

 

Άρθρο 37

Εμπορία – Διακίνηση – Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν υγρό κάλυψης (επίπαγο)

 

1. Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με υγρό κάλυψης (επίπαγο), όπως ορίζονται από την ενωσιακή (Κανονισμός ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται κατά βάρος συμπεριλαμβανομένου του υγρού κάλυψης (επίπαγου), ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα.

 

2. ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΠΙΠΑΓΟ)

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «προσυσκευασμέ-νη μορφή», υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό από τον καταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

«ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ........... π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ»

Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1.

 

3. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΠΙΠΑΓΟ)

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με υγρό κάλυψης (επίπαγο), που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «χύμα μορφή», επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων. Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα στον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου υγρού κάλυψης (επίπαγου) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, ως εξής:

 

Είδος αλιεύματος

Μέγιστο ποσοστό επίπαγου

Ψάρια ολόκληρα, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια

10%

Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνι-σμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρα-σμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη.

15%

 

Για τον υπολογισμό του ποσοστού υγρού κάλυψης (επίπαγου), παραθέτουμε τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ καθαρού στραγγισμένο βάρος (δηλαδή καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο) και του μικτού βάρους (με επίπαγο) που ονομάζεται «Ποσοστό φερόμενου επίπαγου»:

(Α-Β) Χ 100

Ε = ----------------

Α

Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με το υγρό κάλυψης (επίπαγο), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.

 

4. Ειδικά για την αναγραφή της τιμής πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση 1Α του άρθρου 34, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με υγρό κάλυψης (επίπαγο), υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.

 

Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:

Α. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε συσκευασμένη μορφή». Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.

Β. Σε τιμή ανά κιλό με υγρό κάλυψης (επίπαγο), προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε χύμα μορφή».

 

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

 

Άρθρο 38

Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

 

1. Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

 

2. Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παρ. του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.

 

3. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια – Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι υπεύθυνοι αυτών αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

 

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις