Αρχίζουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται το εξής σχετικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΜΕΤΡΑ 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22 για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 :

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στα εξής:

  • Μέτρο 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και
  • Μέτρο 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ)
  •  Μέτρο 3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ)

 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 €.

 Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι: 10-10-2017 και ώρα 12.00.

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στα ανωτέρω μέτρα είναι: 10-01-2018 και ώρα 14.00.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ανωτέρω οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ και Θάλασσας  (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-Αθήνα), πλήρη φάκελο,  τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Σχετική ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501151) και από τα στελέχη της μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (στα τηλέφωνα:2131501184, 2131501186 και 2131501160).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις