Αλιείς: Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1-1-2021
Αλιείς: Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1-1-2021

Τα είδη και οι τύποι αλιείας για τους οποίους ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης από 1-1-2021, αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/4 (επισυνάπτεται), ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/86 και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2012 (επισυνάπτεται), ο οποίος τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/161 ως προς την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του, παρατείνοντας την ισχύ της εξαίρεσης από την υποχρέωση εκφόρτωσης για τα μικρά πελαγικά μέχρι 31-12-2023. Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/4 υιοθετήθηκαν σχετικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης, είτε για λόγους υψηλού ποσοστού επιβίωσης των υπομεγεθών ατόμων ειδών του Παραρτήματος III του Κανονισμού της Μεσογείου, όπως ισχύει, είτε με την πρόβλεψη για εξαίρεση “περί του ελαχίστου” ή, όπως είναι γνωστή, εξαίρεση “De minimis”, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφοι 4 και 5, του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, περί Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2020/4 και 2020/2012, καθώς και οι προηγούμενοι, προέκυψαν βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και υιοθετήθηκαν από όλες τις χώρες (Κ-Μ) της Μεσογείου.

Στον συνημμένο πίνακα, αναφέρονται τα είδη, τα εργαλεία, οι εξαιρέσεις που ισχύουν και η αιτιολογία υιοθέτησής τους, οι διατάξεις στις οποίες προβλέπονται και η χρονική διάρκεια ισχύος τους.

Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά που απορρίπτονται λόγω εξαίρεσης De Minimis, υπολογίζονται σε ετήσια βάση, δηλαδή επί των ολικών ετήσιων αλιευμάτων.

Σημειώνεται ότι:

α) Για τα αναφερόμενα είδη εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης ή η εξαίρεσή της, ανεξάρτητα από την ποσότητα που έχει αλιευθεί.

β) Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται για όλα τα σκάφη που φέρουν τα εργαλεία του συνημμένου πίνακα και τα είδη του πίνακα που στοχεύουν κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μικρών πελαγικών κατά την αλιεία με τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα).

Παρόλο που τα υπομεγέθη αλιεύματα απορρίπτονται, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, αλλά και για συλλογή στοιχείων, πρέπει να δηλώνονται σε κάθε αλιευτικό ταξίδι ανά είδος, στη σχετική εφαρμογή του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (“Καταγραφή Απορρίψεων”), αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα όλους τους ενδιαφερόμενους αλιείς και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και η Διεύθυνση Ελέγχου της Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τις Λιμενικές Αρχές, για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις