Χρήσιμα

Προσκλήσεις για μέτρα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Μέτρα 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22- Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Διόρθωση καταληκτικής ημερομηνίας ενδικοφανών προσφυγών για τις βιολογικές καλλιέργειες

Από χθες (17.07.2019) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 23.07.2019

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Μέχρι τις 25 Ιουλίου η αποσφαλμάτωση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Τα αποτελέσματα του 12ου διασταυρωτικού ελέγχου των Αιτήσεων έχουν αναρτηθεί.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών.

Επιτόπιοι έλεγχοι για την βιολογική γεωργία/ κτηνοτροφία

Με εγκύκλιο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των δικαιούχων του Μέτρου 11 .

Αίτηση ανάκλησης ένταξης στο μέτρο «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος .

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για τις αυτόχθονες φυλές

«Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», μέσω των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων.

Τροποποίηση της απόφασης για το Μέτρο 9

«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

De minimis 2,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών της Κορινθίας

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί της Κορινθίας που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις κατά το έτος 2018 και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την ίδια χρονική περίοδο.