Στα 12 κιλά/στρέμμα ορίζεται  η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι

Στα 12 κιλά/στρέμμα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο κ. Γιώργος Καρασμάνης, η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι προκειμένου οι παραγωγοί να λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, έως και το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου, ορίζεται στα 16 κιλά/ στρέμμα.

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τουςτις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα μετα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού(Ε.Ε.). 1306/2013.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου σποράς επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (Ε.Ε.)809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ' έτος εκδιδόμε νες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.

4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωσητης τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 στα 11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 14.158.399 €, για το έτος 2018 στα 14.002.287 €, για το έτος 2019 στα 13.846.188 € και για το έτος 2020 στα 13.846.188 €.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις