Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κ Α Λ Ε Ι Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

- Δήμοι

- Λιμενικά Ταμεία

- Οργανισμοί Λιμένων

- Περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω Ενωσιακής Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δύναται να χρηματοδοτήσει τις παρακάτω δράσεις:

1) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας). Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Σελίδα 3

2) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

3) Η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο στ.). Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις, κλπ). Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν υποέργα μελετών τεχνικών έργων για την υλοποίηση του βασικού τεχνικού έργου. Θα υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών: •Οι εργασίες αρχαιολογίας, αρχαιολογική διερεύνηση. •Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. •Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. •Η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια. •Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου της Πράξης. 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, Μέτρο χρηματοδότησης ανά Ενωσιακή Προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις