ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για προσφυγές των κομμένων από τις εξισωτικές αποζημιώσεις

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2022 ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13, σύμφωνα και με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2022 στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι 264.000.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 187.000.000 ευρώ,

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 65.000.000 ευρώ και

γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 12.000.000 ευρώ

Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 264.000.000 ευρώ.

Έλεγχοι

Οι έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης διενεργούνται βάσει του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, και αφορούν διοικητικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής διενεργούνται βάσει των άρθρων 12 και 13 της υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, και αφορούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

Μειώσεις - Κυρώσεις

Σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων επιλεξιμότητας ή των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων επιβάλλονται οι μειώσεις/κυρώσεις του άρθρου 14 της υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει.

Διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης

Οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ, και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ' αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει και η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε., έτους 2022.

 

* Δείτε εδώ την απόφαση

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις