Συνδεδεμένη σε μηδική και τριφύλλι: Στα 83€/εκτάριο

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι) της Παρέμβασης - Π1-32.2 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εισοδηματικής ενίσχυσης για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή ανέρχεται  στα 16.179.600€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 80.898.000€.
2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 194.935 εκτάρια.
3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 83€/εκτάριο.
4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες
αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 71€/εκτάριο και 95€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι), είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα
κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει μηδική και τριφύλλι και το χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
2. Η συγκομιδή να πραγματοποιείται μόνο στην ωριμότητα ή κοντά στην ωριμότητα.
3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
4. Να παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της
αίτησης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική αυτή ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
5. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:
i) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως ορίζονται στο ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ii) ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013.
iii) οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
1.Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 32-34 του Καν. (Ε.Ε.) 2115/2021 και του Καν. (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις