Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020
Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2020, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2020.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών ή Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των Νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2. Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.

2.3. Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

2.4. Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2020.

2.5. Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2020.

3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,40 € ανά κιλό ρητίνης (2.275.273,37€/5.685.844 κιλά ρητίνης περίπου.

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό de minimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90).

5) Δικαιολογητικά

5.1 Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη ή κατάσταση των μελών των Ενώσεων ή συνεταιρισμών ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω Νομών της χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωμα της δουλείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόμενα δάση. Θα αναφέρει επίσης την έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιοποιεί, την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε το 2020, την έκταση (στρέμματα) της οποίας τον υπόροφο καθάρισε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτασης) καθώς και ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2020 και ότι δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Ο ενδιαφερόμενος στην δήλωσή του θα αναφέρει τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, θα το δηλώνει ρητά.

Επίσης πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).

5.2. Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω στοιχείου με α/α 15.

5.3 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

5.4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

5.5 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5.6 Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2020 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 31-3-2021. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από την υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι μέλη Ενώσεων ή Συνεταιρισμών, αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες δασικές αρχές αναλυτική κατάσταση πληρωμής των μελών τους, στην οποία να φαίνεται ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ενός εκάστου αυτών.

5.7. Κατάσταση πληρωμής για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές και στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση-δήλωση και θα υπάρχει ειδική στήλη για την οικονομική ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, στήλη για το αντίστοιχο χαρτόσημο, σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» της από 13.8.2021 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α' 143), θα πραγματοποιείται έλεγχος φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για τη διαπίστωση ύπαρξης φορολογικών οφειλών, σύμφωνα με την διαδικασία που θα καθοριστεί στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «περί καθορισμού λεπτομερειών για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινεργάτες για την παραγωγή ρητίνης 2020».

5.8. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο ρητινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2020, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης.

6) Συνολική πίστωση του προγράμματος

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.275.273,37 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-2070000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021.

7) Γενικά

7.1. Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης.

7.2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά της, από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β' που θα καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠ είναι τα εξής:

α) Η κατάσταση πληρωμής του σημείου 5.7 συνοδευόμενη από βεβαίωση ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

β)Βεβαίωση των εκτελεσθεισών πληρωμών των δικαιούχων, επικυρωμένη από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων που έχει παραλάβει από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

γ) Το extrait κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου στον ιδιαίτερο τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/82198/ΔΛΔ/ 24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 2866).

δ) Κατάσταση απόδοσης ΧΕΠ υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και τον αρμόδιο διατάκτη.

7.3. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις