«Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2017»

Για το έτος 2017, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

Ι. Προγραμματισμός Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα

1. Βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στις βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

1.1. Όσον αφορά την τυποποίηση και συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα ελεγχθούν:

- Κατά πόσον η βιομηχανία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Γεωργικών Φαρμάκων για τις μορφές σκευασμάτων που τυποποιεί ή συσκευάζει.

- Με δειγματοληπτικό έλεγχο των τιμολογίων προμήθειας δραστικών ουσιών, διαλυτών, χύμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ήδη συσκευασμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (με ή χωρίς ετικέτα επί της συσκευασίας), κατά πόσον πληρούνται οι αναγραφόμενες προϋποθέσεις στην αντίστοιχη άδεια διάθεσης στην αγορά (εταιρεία και εργοστάσιο συσκευασίας).

- Με δειγματοληπτικό έλεγχο των παραχθέντων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά πόσον πληρούνται οι αναγραφόμενες προϋποθέσεις στην αντίστοιχη άδεια διάθεσης στην αγορά (μέγεθος και υλικό συσκευασίας).

- Με δειγματοληπτικό έλεγχο των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στα οποία αποστάλθηκαν τα προϊόντα, κατά πόσον είχαν προχωρήσει σε αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Συχνότητα ελέγχων: Εφόσον στην περιοχή ευθύνης της ελεγκτικής αρχής υπάρχουν βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων να διενεργούνται έλεγχοι σε τουλάχιστον πέντε (5) βιομηχανίες ανά αρμόδια αρχή. Η επιλογή των βιομηχανιών γίνεται με βάση το ιστορικό των ελέγχων και τυχόν οδηγίες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.).

1.4. Όσον αφορά το περιεχόμενο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ελέγχους στο περιεχόμενο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσω δειγματοληψιών από τις αρμόδιες αρχές και εργαστηριακών αναλύσεων από το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Τα δείγματα μπορούν να λαμβάνονται είτε από βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων είτε από άλλους χώρους (π.χ. καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τις ελεγκτικές αρχές κατά τη δειγματοληψία των σκευασμάτων ώστε να μεριμνούν τόσο το δείγμα και το αντίδειγμα να είναι της ιδίας παρτίδας. 

2. Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Οι επίσημοι έλεγχοι στην εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το έτος 2017 αφορούν:

2.1. Ελέγχους επιχειρήσεων που ασκούν εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων χωρίς την προβλεπόμενη αναγγελία έναρξης και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

2.2. Ελέγχους σε επιχειρήσεις που ήδη ασκούν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, όσον αφορά στην εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Η επιλογή και ο αριθμός των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 159/2013 (ΦΕΚ Β΄251).

2.3. Ελέγχους στην ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 5103/51643/17-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Β-ΡΒΖ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2.4. Οι έλεγχοι στη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με κανονιστικές διοικητικές πράξεις που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συχνότητα ελέγχων στην εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας θα πρέπει να ελέγξει ποσοστό τουλάχιστον 20% των επιχειρήσεων που ασκούν εμπορία χονδρικής πώλησης ή εμπορία λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις