Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 1

 Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος καθορίζονται: α) οι κατά τόπο αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για: αα) την αναγγελία έναρξης άσκησης λιανικής ή/και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ββ) την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία και γγ) τη μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, γ) οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα λιανικής εμπορίας, οι υπεύθυνοι επιστήμονες αυτών και οι αποθήκες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και δ) οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία διενέργειας αυτών των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012

Άρθρο 4

 Άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

 1. Η λιανική εμπορία γεωργικών φαρμάκων ασκείται: α) από: αα) φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται οι ίδιοι και ως υπεύθυνοι επιστήμονες στο κατάστημα ή απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα ή/ και ββ) νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ) του ν. 4015/2012 (Α΄ 210), που απασχολούν με εταιρική ή υπαλληλική σχέση υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα. β) μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της καθώς και νωρίτερα, εφόσον η αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 2. Για την άσκηση λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 ή 6, αντίστοιχα, υποβάλλουν, απευθείας ή μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) του ν. 3844/2010 (Α΄ 63), αναγγελία έναρξης προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του καταστήματος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 6. Το σχετικό έντυπο αίτησης για την αναγγελία έναρξης καθορίζεται στην αριθ. 307752/18.11.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1865), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις