Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Άρθρο 1 
Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αγορά Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων»: Η οργανωμένη αγορά, στην οποία μετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων ή/και μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

β) «Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας»: Ο Φορέας, ο οποίος ιδρύεται από παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικούς συνεταιρισμούς στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, όπου θα πωλούν μόνο τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα τους και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία, τη διαχείριση και την προώθηση των Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων.

γ) «Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.)»: Η επιτροπή, έργο της οποίας είναι η οργάνωση των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων. 

δ) «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

ε) «Βιολογικό προϊόν»: Το προϊόν, το οποίο προέρχεται από βιολογική παραγωγή, με βάση τους κανόνες που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91» και 889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 2 
Εποπτεύουσα Αρχή


Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (YΠ.A.A.T.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Διακινούμενα είδη στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων


Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων επιτρέπεται η διακίνηση των παρακάτω προϊόντων, τα οποία είναι αποκλειστικής παραγωγής των ιδίων των παραγωγών και πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, καθώς και τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας: 

α. Οπωροκηπευτικά κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157).

β. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.

γ. Λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια.

δ. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 (ΕΕ L 012, σ. 14) και την αριθμ. 323902/18.9.2009 (Β΄ 2026) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ε. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, όπως ισχύει [Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 (ΕΕ L 347), Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 273/2018, αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄ 3324) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 285870/1.9.2004 (Β΄ 1372) κοινή υπουργική απόφαση, υπ’ αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 (Β΄ 2904) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 5067/117292/ 27.10.2015 (Β΄ 2323) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 (Β΄ 2323) υπουργική απόφαση].

στ. Μέλι τυποποιημένο.

ζ. Πουλερικά που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία [αριθμ. 2379/82701/19.7.2016 (Β΄ 2330) υπουργική απόφαση].

η. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

θ. Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

ι. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.

ια. Προϊόντα οικοτεχνίας του άρθρου 3 της αριθμ. 4912/120862/2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτοσκευάσματα. 

ιβ. Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

ιγ. Γαλακτοκομικά προϊόντα.

ιδ. Μεταποιημένα προϊόντα που δεν μεταποιούνται στην εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις λειτουργούσες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός υποχρεούται να έχει διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, 

ιε. Λοιπά, μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές και τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαγορεύεται ρητά η διακίνηση προϊόντων από άλλες χώρες.
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, ώστε να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που απαιτούνται για κάθε προϊόν κατά περίπτωση.
Ανάλογα με τα προϊόντα που διακινεί ο παραγωγός οφείλει να έχει στην κατοχή του τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4497/2017 και να τα επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον του ζητηθεί.

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών


Τα νωπά οπωροκηπευτικά που διατίθενται στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων εξαιρούνται από τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 76 του Κανονισμού 1308/2013 και σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011.

Άρθρο 5 
Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας


1. O αυτοδιαχειριζόμενος φορέας συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει σωματειακή μορφή. Η σύσταση, η οργάνωση και η λειτουργία του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα διέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 όπως ισχύει, του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α΄164) περί σωματείων, της παρούσας υπουργικής απόφασης, του καταστατικού του και του Προτύπου 1428 του ΕΛΟΤ για τις «Αγορές Βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις Λειτουργίας».

2. Σκοπός του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα είναι η εύρυθμη λειτουργία, η εποπτεία, η διαχείριση και η προώθηση της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων στα μέλη του και σε όσους μετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας ασκεί εποπτεία στα μέλη του διά εντεταλμένου και συνεργαζόμενου με το φορέα γεωπόνου, ειδικού σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας. Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα

3. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να ιδρυθεί αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων, πρέπει να συσταθεί από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας. Κατ’ εξαίρεση, στην Περιφέρεια Αττικής ιδρύεται ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας παραγωγών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

4. Για την ίδρυση ενός αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, το οποίο υπογράφεται από είκοσι (20) τουλάχιστον παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις υπό ίδρυση αγορές. Κατά τα λοιπά, τηρούνται οι διατυπώσεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα.

5. Κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία του, την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του. Στην Περιφέρεια Αττικής θα φέρει την επωνυμία της Περιφέρειας.

6. Κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας της υπό ίδρυση αγοράς παραγωγών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο άρθρο 12.

7. Τα μέλη του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα είναι:

α) παραγωγοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με το νόμο 3874/2010 (Α΄151), παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου βιολογικής γεωργίας που διαθέτουν αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής εν ισχύ από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) βιολογικών προϊόντων.

β) Αγροτικοί συνεταιρισμοί, εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 όπως ισχύει, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση ενημερότητας του Μητρώου του ως άνω νόμου.

8. Κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας υποχρεούται να αποστέλλει κάθε έξι (6) μήνες στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, λίστα με τα ενεργά μέλη του.

Άρθρο 6
Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα

1) Ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) τριών (3), πέντε (5) ή επτά (7) μελών, ανάλογα με την πρόβλεψη του καταστατικού του.

2) Η Δ.Ε. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του συνόλου των μελών του. Ως μέλος της Δ.Ε. μπορεί να εκλεγεί κάθε ενεργό μέλος του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.
Στην περίπτωση που κατά την περίοδο της θητείας ενός μέλους της Δ.Ε., ανακληθεί η πιστοποίησή του ή του επιβληθούν κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 της με αριθμ. 2543/103240/2017 (Β΄ 3529) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες», αυτομάτως αποβάλλεται από τη Δ.Ε. και τη θέση του παίρνει το πρώτο από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν προκύψει από την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.
Ο εκπρόσωπος του συνεταιρισμού αυτομάτως αποβάλλεται από την Δ.Ε. και τη θέση του παίρνει το πρώτο από τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν προκύψει από την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση που ανακληθεί η πιστοποίηση ή επιβληθούν κυρώσεις στον συνεταιρισμό ή σε όλα τα μέλη του παραγωγούς βιολογικών προϊόντων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

3) Η Δ.Ε. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του σκοπού του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, όπως ορίζεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 7
Εγγραφή/διαγραφή παραγωγού ή αγροτικού συνεταιρισμού σε έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα


Α. Εγγραφή παραγωγού ή αγροτικού συνεταιρισμού σε έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα.

1. Παραγωγός βιολογικών προϊόντων, ο οποίος ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως μέλος σε έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα, υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τον φορέα, μέσω της Δ.Ε., συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

β) Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται ετησίως και στην οποία θα αναφέρονται οι ποσότητες των προϊόντων που ο παραγωγός πρόκειται να διακινήσει, μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ανά ποικιλία, καθώς και οι αποθηκευτικοί του χώροι, ψυγεία κ.λπ.

δ) Βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 17 της παρούσας.

ε) Αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Ο.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τα προϊόντα, τα οποία πρόκειται να διατεθούν στις εν λόγω αγορές.

στ) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την ηλεκτρονική εφαρμογή TAXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ζ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από την ηλεκτρονική εφαρμογή TAXIS της ΑΑΔΕ.

η) Πιστοποιητικό υγείας.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποίους είναι μέλος, με υποχρέωση επικαιροποίησής της σε περίπτωση εγγραφής του σε άλλο αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Η παράλειψη υποβολής της επικαιροποιημένης υπεύθυνης δήλωσης συνιστά λόγο διαγραφής από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.
Κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω δικαιολογητικά.

2. Αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, μέσω της Δ.Ε., συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση ενημερότητας στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016.

β) Αντίγραφο απόφασης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού που παράγουν βιολογικά προϊόντα και διακινούνται τα προϊόντα τους στην αγορά.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται ετησίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού και στην οποία θα αναφέρονται οι ποσότητες των προϊόντων που ο συνεταιρισμός πρόκειται να διακινήσει, μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ανά παραγωγό, (ποσότητες προϊόντων ανά ποικιλία κ.λπ.) καθώς και οι αποθηκευτικοί του χώροι, ψυγεία κ.λπ.

ε) Αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, για τον συνεταιρισμό ή/και για κάθε παραγωγό, από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, για τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να διαθέσουν στις εν λόγω αγορές. στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από την ηλεκτρονική
εφαρμογή TAXIS της ΑΑΔΕ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του συνεταιρισμού, στην οποία θα δηλώνει τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποίους είναι μέλος, με υποχρέωση επικαιροποίησής της σε περίπτωση εγγραφής του σε άλλο αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Η παράλειψη υποβολής της επικαιροποιημένης υπεύθυνης δήλωσης συνιστά λόγο διαγραφής από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του συνεταιρισμού είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω δικαιολογητικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

3. Η Δ.Ε. κάθε αυτοδιαχειριζόμενου φορέα εφόσον ελέγξει τα δικαιολογητικά κάθε παραγωγού/συνεταιρισμού, κάνει αποδεκτό το αίτημά του, δίνοντάς του ένα, μοναδικό για κάθε παραγωγό/συνεταιρισμό, κωδικό και τον εγγράφει σε μία βάση δεδομένων, που κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας οφείλει να διατηρεί.

4. Η Δ.Ε. αποφασίζει για την εγγραφή το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι έγινε δεκτή.

Β. Διαγραφή παραγωγού ή αγροτικού συνεταιρισμού από έναν αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Μέλος ενός αυτοδιαχειριζόμενου φορέα αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων διαγράφεται από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, του οποίου είναι μέλος, στις εξής περιπτώσεις:
i) Κατόπιν αίτησής του στη Δ.Ε.
ii) Με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, κατόπιν εισήγησης της Δ.Ε., σε περίπτωση που παραβιάσει, τις προβλεπόμενες από το νόμο, το καταστατικό και την παρούσα, διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της αγοράς και του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

Άρθρο 8
Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.)

1. Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων συγκροτείται ανά Περιφερειακή Ενότητα, μια πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.) με τριετή θητεία, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Η Ε.Δ.Α.Π. συγκροτείται από:
α) Δύο (2) εκπρόσωπους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων που προτείνονται από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνεταιρισμών που προτείνεται από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Δήμων που προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από τις οργανώσεις καταναλωτών της οικείας Περιφέρειας.
Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι Ε.Δ.Α.Π. έχουν την αρμοδιότητα:
α) Της αιτιολογημένης πρότασης προς τον Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης ίδρυσης/επέκτασης των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφερειακής τους Ενότητας, κατόπιν αίτησης της Δ.Ε. του οικείου αυτοδιαχειριζόμενου φορέα που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 9.
β) Της αιτιολογημένης πρότασης προς τον Περιφερειάρχη για την έκδοση απόφασης αναστολής/κατάργησης λειτουργίας, της Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

Άρθρο 9
Ίδρυση - επέκταση - απόρριψη - ανανέωση Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Α. Ίδρυση αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

1. Για την ίδρυση μιας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν πρότασης της Ε.Δ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η αγορά, μετά από αίτηση της Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

2. Η αίτηση της Δ.Ε. συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Το καταστατικό ίδρυσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

β) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

γ) Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.

δ) Τον κατάλογο των παραγωγών ή/και συνεταιρισμών μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα που θα συμμετέχουν στην υπό ίδρυση αγορά, στον οποίο περιλαμβάνονται:
i) Το ονοματεπώνυμό τους και το όνομα πατρός ή η επωνυμία σε περίπτωση συνεταιρισμών.
ii) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτών.
iii) Ο αριθμός εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τους παραγωγούς που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα οικοτεχνίας.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία η Δ.Ε. δηλώνει για τους παραγωγούς μέλη της ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικά, βρίσκονται στο αρχείο του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και είναι στη διάθεση της Ε.Δ.Α.Π., όποτε ζητηθούν.

στ) Την απόφαση έγκρισης του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον καθορισμό του χώρου λειτουργίας της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων ή τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης ιδιωτικού χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει η αγορά.

3. Η Περιφέρεια διαβιβάζει προς την Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.) τα ως άνω δικαιολογητικά και προτείνει την έγκριση ή απόρριψη ίδρυσης της αγοράς εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ο Περιφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ε.Δ.Α.Π., εκδίδει απόφαση ίδρυσης ή μη της οικείας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε. που υπέβαλε την αίτηση. Στην εν λόγω απόφαση αναγράφεται το ωράριο, οι ημέρες λειτουργίας της αγοράς, καθώς και ο ακριβής χώρος διεξαγωγής της. 

Β. Επέκταση αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης μιας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων η αρμόδια Δ.Ε. υποβάλλει αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Απόφαση έγκρισης καθορισμού του χώρου που απαιτείται για τις ανάγκες επέκτασης της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή ανανεωμένη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης ιδιωτικού χώρου, που να καλύπτει τις νέες αυξημένες ανάγκες της αγοράς.

β) Κατάλογο των νέων μελών παραγωγών της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο αριθμός των οποίων προκαλεί την ανάγκη επέκτασης της αγοράς. Ο εν λόγω κατάλογος θα περιλαμβάνει συνημμένα τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση δ) της περίπτωσης 2 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης ε) της περίπτωσης 2 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της Δ.Ε. ότι κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα υποβληθέντα, κατά την αίτηση ίδρυσης της αγοράς, δικαιολογητικά.
Η Περιφέρεια διαβιβάζει προς την Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.) τα ως άνω δικαιολογητικά, η οποία προτείνει την επέκταση της αγοράς εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ο Περιφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ε.Δ.Α.Π., εκδίδει απόφαση επέκτασης της οικείας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων, στην οποία θα καθορίζεται εκ νέου ο χώρος διεξαγωγής της αγοράς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε. που υπέβαλε την αίτηση.

Γ. Ανανέωση της απόφασης ίδρυσης της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Η απόφαση ίδρυσης μιας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων ισχύει για τρία (3) χρόνια. Για την ανανέωση της εν λόγω απόφασης δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της, η αρμόδια Δ.Ε. που εκπροσωπεί τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα υποβάλλει στην Περιφέρεια αίτημα ανανέωσης της απόφασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 2 της παρ. Α΄ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Αναστολή - κατάργηση αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων

1. Αναστολή της απόφασης ίδρυσης αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Για την αναστολή απόφασης ίδρυσης μιας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

α) Η επιβολή κυρώσεων του άρθρου 18 της παρούσας, καθώς και των κυρώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου του άρθρου 17 της παρούσας, στο 1/3 των μελών της κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. β) Η διαπίστωση της μη τήρησης εκ μέρους του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της εν λόγω αγοράς, του Κανονισμού Λειτουργίας της, του καταστατικού του και των διατάξεων της παρούσας, της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

Τα ως άνω στοιχεία συγκεντρώνονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ στο πλαίσιο των πραγματοποιούμενων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας.

Η ΔΑΟΚ στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο προαναφερόμενους λόγους υφίσταται, αποστέλλει στην αρμόδια Ε.Δ.Α.Π. τα εν λόγω στοιχεία, προκειμένου να προτείνει στον Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης αναστολής.

Στην απόφαση αναστολής της απόφασης ίδρυσης ορίζονται τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, τάσσοντας τον αναγκαίο χρόνο συμμόρφωσης. 

2. Ανάκληση/Κατάργηση της απόφασης ίδρυσης της Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Για την ανάκληση/κατάργηση της απόφασης ίδρυσης μιας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

α) Η επιβολή κυρώσεων του άρθρου 18 της παρούσας, καθώς και των κυρώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών
ελέγχου του άρθρου 17 της παρούσας στα 2/3 των μελών της στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

β) Η μη συμμόρφωση προς την απόφαση αναστολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός του υποδειχθέντος χρονικού διαστήματος.

γ) Ανάλογο αίτημα της Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα προς την Ε.Δ.Α.Π., το οποίο θα συνοδεύεται με, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

δ) Ο αριθμός των μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα να μειωθεί κάτω από τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

ε) Απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Η ΔΑΟΚ στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον ένας από τους προαναφερόμενους λόγους υφίσταται, αποστέλλει στην αρμόδια Ε.Δ.Α.Π. τα εν λόγω στοιχεία, προκειμένου να προτείνει στον Περιφερειάρχη την έκδοση απόφασης ανάκλησης/κατάργησης.

Άρθρο 11
Όροι συμμετοχής παραγωγών και αγροτικών συνεταιρισμών στις Αγορές Παραγωγών βιολογικών προϊόντων αναπλήρωση δικαιούχων 

1. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα για λογαριασμό των παραγωγών μελών τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε έναν ή περισσότερους λειτουργούντες αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αντίστοιχων αγορών, στις οποίες συμμετέχουν.

 

2. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα για λογαριασμό των παραγωγών μελών τους, οι οποίοι τηρούν την υποχρέωση της ως άνω παραγράφου δύνανται να συμμετέχουν στις Αγορές Παραγωγών βιολογικών προϊόντων:
α) των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους,
β) της Περιφέρειάς τους, καθώς και
γ) στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

3. Έκαστος παραγωγός και αγροτικός συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει κατ’ ανώτατο όριο σε εφτά (7) Αγορές Παραγωγών βιολογικών προϊόντων ανά εβδομάδα, μια αγορά ανά ημέρα, και να ανήκει το μέγιστο σε επτά (7) αυτοδιαχειριζόμενους φορείς.

4. Ο παραγωγός που μετέχει στην Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορεί να υποβοηθάται από το/τη σύζυγο, τα τέκνα του, τους γονείς του ή και τρίτο πρόσωπο στην περίπτωση που και ο ίδιος είναι παρών, τηρουμένων των λοιπών ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.

5. Ο παραγωγός που μετέχει στην Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορεί να αναπληρώνεται από το/τη σύζυγο,τα τέκνα του, τους γονείς του ή και τρίτο πρόσωπο,τηρουμένων των λοιπών ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.

6. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που πωλούν τα προϊόντα τους στην Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων, εκπροσωπούνται με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου από μέλος τους, το οποίο είναι ίδιο σε κάθε αγορά, τα στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο κατατεθειμένο προς τη Δ.Ε. Μητρώο μελών του συνεταιρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και αναπληρωτής εκπρόσωπος του συνεταιρισμού για την περίπτωση κωλύματος.

Άρθρο 12
Κανονισμός Λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων


Για την ομαλή λειτουργία των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων», ο οποίος κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του. Για κάθε τροποποίηση του κανονισμού ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή. Ο εν λόγω κανονισμός λειτουργίας πρέπει να είναι σύμφωνος:
α) Με τις διατάξεις της παρούσας,
β) Με το πρότυπο 1428 του ΕΛΟΤ για τις «Αγορές Βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις Λειτουργίας», στο πλαίσιο που αυτό δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας,
γ) Με το καταστατικό λειτουργίας κάθε αυτοδιαχειριζόμενου φορέα παραγωγών.
Στον εν λόγω κανονισμό λειτουργίας ορίζονται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
α. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών/ συνεταιρισμών - μελών του.
β. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι παραγωγοί/συνεταιρισμοί και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των παραγωγών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης, ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1. του προτύπου ΕΛΟΤ 1428 για τις αγορές βιοκαλλιεργητών-απαιτήσεις λειτουργίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης παραγωγού, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού παραγωγού δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.
γ. Οι ημέρες και οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης της αγοράς και ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παραγωγών, η φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων, καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
δ. Η υποχρέωση των παραγωγών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.
ε. Η μορφή των εκθετηρίων των παραγωγών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
στ. Η υποχρέωση των παραγωγών να αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο το αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του Καν. 889/2008 της Επιτροπής, καθώς και την τιμή πώλησης των προϊόντων.
ζ. Κανόνες για ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά των μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα προς τους καταναλωτές.
η. Η υποχρέωση των μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα για τη διευκόλυνση και συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.
θ. Η υποχρέωση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα να απασχολεί Γεωπόνο, καθώς και οι αρμοδιότητές του.
ι. Τα καθήκοντα των εποπτών του άρθρου 15.
ια. Η υποχρέωση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα να χρηματοδοτεί τον αυτοέλεγχο της αγοράς.
ιβ. Η υποχρέωση πραγματοποίησης από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα αιφνιδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Αγορών, στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με πιστοποιημένα εργαστήρια για την πραγματοποίηση των αναλύσεων.
ιγ. Οι κυρώσεις από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα σε περιπτώσεις παραβίασης του καταστατικού του και του κανονισμού λειτουργίας του.
ιδ. Τον καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14.
ιε. Η υποχρέωση τοποθέτησης στην είσοδο της αγοράς πίνακα ανακοινώσεων και κυτίο υποδείξεων και παρατηρήσεων για τους καταναλωτές.

Άρθρο 13
Χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών

Οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορούν να λειτουργούν είτε σε δημόσιο χώρο του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Οι δημόσιοι χώροι καθορίζονται μετά από έγκριση του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση, ενώ για τους ιδιωτικούς χώρους την ευθύνη έχει ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας.
Για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαιτείται η αιτιολογημένη και έγγραφη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία τους, η οποία ζητείται από τον αρμόδιο φορέα. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, η απόφαση του αρμόδιου φορέα για τον καθορισμό του χώρου λειτουργίας μίας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

Άρθρο 14
Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων 

1. Οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι μετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποί-ους είναι μέλη. Το εν λόγω τέλος προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους.

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα με απόφαση της γενικής του συνέλευσης, μετά από πρόταση της Δ.Ε., ανά ημέρα και ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου, και καταβάλλεται επί αποδείξει στους επόπτες της αγοράς κάθε φορά που συμμετέχουν σε αυτή.

3. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα πέντε (15) ημερών, συνεπάγεται την αποβολή του από την αγορά, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δ.Ε.. Ο παραγωγός ή ο συνεταιρισμός επανέρχεται στην αγορά με απόφαση της Δ.Ε., εφόσον εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του.

4. Τα έσοδα που εισπράττονται από τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, σε ποσοστό 80% περιέρχονται στους ίδιους και σε ποσοστό 20% αποδίδονται, το αργότερο κάθε τρίμηνο, στον οικείο Δήμο για να καλύπτονται τα έξοδα καθαριότητας και για την κατάληψη των χώρων κατά τη λειτουργία των αγορών. Σε περίπτωση που η αγορά λειτουργεί σε ιδιωτικό χώρο τα έσοδα περιέρχονται καθ’ ολοκληρία στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα.

5. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των αγορών.

Άρθρο 15
Επόπτες αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Με απόφαση της Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα ορίζονται δύο μέλη από τους παραγωγούς του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, εφεξής καλούμενοι επόπτες, με σκοπό τον έλεγχο του χώρου της αγοράς, καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της. Κάθε παραγωγός μέλος του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, ο οποίος διατηρεί αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. 889/2008 της Επιτροπής εν ισχύ και ο οποίος δεν έχει παραπέσει σε παρατυπίες ή παραβάσεις των καν. 834/2007 και 889/2008, δύναται να οριστεί για τη θέση αυτή. Οι παραγωγοί αυτοί ορίζονται για θητεία έξι (6) μηνών. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της αγοράς, οι παραγωγοί αυτοί συνεργάζονται με τα μέλη της Δ.Ε..
Οι επόπτες συνεπικουρούν το έργο του Γεωπόνου που χρησιμοποιεί η αγορά για τον αυτοέλεγχό της και, ειδικότερα, ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες, σύμφωνα με τα δελτία αποστολής, τη βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής και του αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του καν. 889/2008 της Επιτροπής, και τους προσερχόμενους πωλητές, καταγράφουν αυτούς που απουσιάζουν, ελέγχουν τους λόγους απουσίας τους και ενημερώνουν την Δ.Ε., και καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν τη Δ.Ε. για τα κενά. Συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Ελέγχουν τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγωγών να είναι σε ισχύ και τα προϊόντα που πωλούνται σε βιολογικό στάδιο και μεριμνούν για τη φύλαξη της αγοράς.
Οι επόπτες, μετά το πέρας της λειτουργίας της αγοράς, συντάσσουν ημερήσια αναφορά και την παραδίδουν στην Δ.Ε. για τυχόν επιβολή κυρώσεων ή συστάσεων, κατά περίπτωση. Κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας δύναται να ορίσει ένα ποσό ως αποζημίωση των Εποπτών. Παύση των εποπτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Δ.Ε., αν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στο έργο τους.

Άρθρο 16
Τοποθέτηση και κατανομή των παραγωγών/ συνεταιρισμών σε θέσεις στις αγορές

Μετά την έκδοση απόφασης ίδρυσης μιας Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας τοποθετεί και κατανέμει τους παραγωγούς/συνεταιρισμούς μέλη του σε θέσεις, κατόπιν κλήρωσης, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης του φορέα.
Στην περίπτωση που απομείνουν κενές θέσεις η Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα δύναται να τοποθετήσει νέα μέλη παραγωγούς/συνεταιρισμούς, μετά από αίτησή τους προς τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, δεξιά και αριστερά των θέσεων που έχουν καταληφθεί από τα ήδη υπάρχοντα μέλη, με τη σειρά που αυτοί το έχουν αιτηθεί. Όταν κάποια μέλη αποχωρήσουν οριστικά από την αγορά και δημιουργηθούν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται, κατόπιν κληρώσεως, πρώτα από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς/συνεταιρισμούς που είναι ήδη μέλη του φορέα και επιθυμούν να αλλάξουν θέση. Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται ή και απομένουν κληρώνονται σε νέα μέλη. Κενές θέσεις που δημιουργούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι όμως μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών, λόγω μη προσέλευσης των δικαιούχων παραγωγών/συνεταιρισμών αιτιολογημένα με δήλωσή τους προς τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, στην οποία αναλύονται οι λόγοι της μη προσέλευσής τους, μπορούν να κατανεμηθούν μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλα παλαιά ή νέα μέλη. Μετά την επιστροφή του ο δικαιούχος παραγωγός/ συνεταιρισμός καταλαμβάνει αυτοδίκαια τη θέση που κα-τείχε πριν την απουσία του.
Οι εποχιακοί παραγωγοί δεν καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις αλλά τοποθετούνται με απόφαση του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

Άρθρο 17
Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλουμένων ποσοτήτων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών ή εκτροφών που δηλώνονται από τον παραγωγό σε αίτησηυπεύθυνη δήλωση και τα οποία ο παραγωγός πρόκειται να διακινήσει μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στην εν λόγω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να δηλώνονται οι αναμενόμενες ποσότητες παραγωγής κατά περίπτωση, η θέση και η έκταση των αγροτεμαχίων, το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου, η έναρξη και η λήξη διάθεσης των προϊόντων, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι, τα ψυγεία ή άλλος εξοπλισμός που κατέχει ή μισθώνει.

Η ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ,

β) αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 από ΟΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, σε ισχύ για τα προϊόντα τα οποία ο παραγωγός πρόκειται να διαθέσει στην αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων,

γ) τυχόν παραστατικά που έχει ήδη εκδώσει ο παραγωγός κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του.

Μετά το πέρας του ελέγχου από την τριμελή επιτροπή εκδίδεται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.
Η ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται από τον παραγωγό κάθε χρόνο και να επικαιροποιείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου και να αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ με κοινοποίηση στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.

2. Οι τριμελείς επιτροπές αποτελούνται από:

α) Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, ανάλογα με το αν το αντικείμενο της εμπορίας που ελέγχεται είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου αυτού για τη συγκρότηση της επιτροπής, πρόεδρος αυτής, με τον αναπληρωτή του, μπορεί να ορισθεί υπάλληλος του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στην Περιφέρεια ή στο Δήμο.

β) Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και κατά προτίμηση στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού αυτής, με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος από τις Δ.Ε. των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που στην περιφέρεια δεν υφίσταται κανένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρόεδρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων βιοκαλλιεργητών, στην περίπτωση που δεν υφίσταται σύλλογος βιοκαλλιεργητών, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας γεωπόνος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της περιφερειακής ενότητας.
Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

3. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται μία τριμελής επιτροπή.

4. Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται πέραν του αρχικού ελέγχου να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των μελών του φορέα κατ’ έτος.

5. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι στο ποσοστό της παραγράφου 4 διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων.
Αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ποσοτήτων ιδιοπαραγωγής των καλλιεργειών ή των εκτροφών που δηλώνουν οι παραγωγοί και αυτών που η τριμελής επιτροπή διαπιστώνει κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 20%, εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τον ελεγχόμενο και αποστέλλεται στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα και στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

6. Πέραν των περιπτώσεων των παρ. 1 και 4, επιτόπιος έλεγχος διεξάγεται και στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν υπάρχει υπόνοια ότι τα είδη που πωλούνται δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και
β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας.
Αν κατά τη διάρκεια ελέγχων αυτών διαπιστωθούν αποκλίσεις από την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού ή άλλες παρατυπίες ή παραβάσεις, εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται τα ως άνω ευρήματα. Η εν λόγω έκθεση υπογράφεται από τον ελεγχόμενο και αποστέλλεται στον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα.

7. Για να διεξαχθεί έλεγχος ή συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής ενημερώνονται εγγράφως όλα τα μέλη της, με μέριμνα του προέδρου της. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να παραστεί, οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως στον πρόεδρο της επιτροπής τους λόγους της απουσίας του, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της επιτροπής, ώστε να κληθεί ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 18
Έλεγχοι-Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Αγορών Παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε πανελλήνια κλίμακα.
β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
γ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. 
δ) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠ) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων και οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν τους παραγωγούς με τους οποίους έχουν ενεργές συμβάσεις.
ε) Οι υπηρεσίες των Δήμων. 
στ) Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.
ζ) Ο ΕΦΕΤ.
η) Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
θ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

2. Ο έλεγχος αφορά:
α) Την τήρηση από την Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων και τα μέλη της, του Κανονισμού Λειτουργίας της και των διατάξεων της παρούσας.
β) Την ταυτοποίηση των μελών της Αγοράς Παραγωγών ή των τυχόν αναπληρωτών τους καθώς και των ατόμων που τους υποβοηθούν.
γ) Τον έλεγχο κατοχής αποδεικτικού εγγράφου, σε ισχύ, του άρθρου 68 του καν. 889/2008 και ότι τα προϊόντα που διακινούνται από τον παραγωγό είναι σε βιολογικό στάδιο.
δ) Τη διενέργεια δειγματοληψιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με σκοπό την ανίχνευση απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών στη βιολογική παραγωγή.
ε) Τον έλεγχο των δελτίων αποστολής των ποσοτήτων που διακινούνται στις αγορές και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.
στ) Την κατοχή και χρήση ταμειακής μηχανής. 
Ο έλεγχος των Δ.Α.Ο.Κ. έγκειται κυρίως στο ως άνω σημείο 
δ) καθώς και στον έλεγχο της τήρησης του καταστατικού του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διάχυση της πληροφορίας των ελέγχων που διεξάγουν και να κοινοποιούν τις τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις στους αρμόδιους κατά περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενους φορείς προκειμένου να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

3. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ 1 του παρόντος άρθρου διεξάγονται με βάση τη γενική εκτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα εξής κριτήρια:
α) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων. 
β) Την ποσότητα των διακινούμενων προϊόντων. 
γ) Τον κίνδυνο ανάμειξης προϊόντων.
δ) Τους νέους παραγωγούς ενταγμένους στην αγορά. 
ε) Τον τύπο και την αξία των προϊόντων.
στ) Την απότομη αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων.
ζ) Τα παράπονα των καταναλωτών και τις καταγγελίες. 
η) Τις υποψίες για παραβάσεις και παρατυπίες.
θ) Τις υποψίες ή και καταγγελίες για μη εφαρμογή από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα του καταστατικού του και του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.

4. Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών

α) Τα δημόσια όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρμογή του παρόντος οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

β) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, αποστέλλουν αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες την έκθεση ελέγχου της περίπτωσης δ) της παρούσας παραγράφου.

γ) Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

δ) Μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν έκθεση ελέγχου στην οποία αναγράφονται:

i) Τα στοιχεία της ταυτοποίησης του παραβάτη παραγωγού ή συνεταιρισμού, καθώς και ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας στον οποίο ανήκει ή τα στοιχεία του παραβάτη αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.

ii) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και iii)Συνοπτική περιγραφή της παράβασης και των διατάξεων που την προβλέπουν.
Στην έκθεση ελέγχου, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου τηρείται από τους ελεγκτές και κατατίθεται στον αρμόδιο φορέα ελέγχου για επιβολή κυρώσεων. Επίσης, αντίγραφο κοινοποιείται με αποδεικτικό παράδοσης στον ελεγχόμενο παραγωγό με κοινοποίηση στη Δ.Ε. του αρμόδιου αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και στην αρμόδια ΔΑΟΚ ή στη Δ.Ε. του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εφόσον η μη συμμόρφωση αφορά παράβαση του Φορέα ως προς το καταστατικό του και τον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς.
Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου.

5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:
α. Να διευκολύνουν και να συνδράμουν τον έλεγχο.
β. Να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο της αγοράς, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στα μέσα μεταφοράς των προϊόντων καθώς και στο χώρο παραγωγής τους, και
γ. Να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.

6. Η συχνότητα των τακτικών ελέγχων σε κάθε Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων καθορίζεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και από τις αρμόδιες Αρχές που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, κατόπιν εντολής των αρμοδίων αρχών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είτε έπειτα από καταγγελία.

7. Στις περιπτώσεις που ο παραγωγός είναι μέλος σε περισσότερους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, κάθε αυτοδιαχειριζόμενος φορέας στέλνει την έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα του ελέγχου της παραγράφου 4 και στους άλλους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, μέλος των οποίων είναι ο παραγωγός.

8. Εκτός των αρμοδίων υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που ορίζονται για τον έλεγχο των αγορών παραγωγών, και οι αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς στο πλαίσιο του αυτοελέγχου τους είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν τους ελέγχους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στο σύνολο των μελών τους και να συντάσσουν έκθεση ελέγχου την οποία θα τηρούν σε σχετικό αρχείο και θα είναι στη διάθεση της Ελεγκτικής ομάδας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω έκθεση θα αποστέλλεται ανά εξάμηνο στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση και λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Άρθρο 19 
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Για τις παραβάσεις της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 18 επιβάλλουν, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που τις διέπει.

 

2. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων  (υ.δ. 356/1974-Α’90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο, ως εξής:

α) αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, αυτό αποδίδεται, κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, αντίστοιχα.
β) σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται, κατά ποσοστό 100%, στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις