Επαναχρησιμοποίηση του νερού για γεωργική άρδευση

Η ΕΕ λαμβάνει νέα μέτρα προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο έλλειψης νερού για την άρδευση καλλιεργειών. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κανονισμό που θα διευκολύνει τη χρήση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για γεωργική άρδευση. Με την έγκριση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση του κανονισμού.

Χάρη στους νέους κανόνες η Ευρώπη θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο κανονισμός, ο οποίος συνάδει απόλυτα με την κυκλική οικονομία, θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα του νερού και θα παροτρύνει την αποδοτική χρήση του. Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την άρδευση των αγρών, ιδίως σε περιόδους καύσωνα και σοβαρής ξηρασίας, μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή απωλειών συγκομιδής και έλλειψης τροφίμων.

Δεδομένου ότι οι γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι δεν ενδείκνυται η επαναχρησιμοποίηση νερού για γεωργική άρδευση σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς του.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν το νερό από ανάκτηση για άλλες χρήσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων και για λόγους που σχετίζονται με την αναψυχή και το περιβάλλον.

Η πρόταση περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του επαναχρησιμοποιούμενου νερού και τον έλεγχό του ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων χάρη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα αποτελέσει αντικείμενο γενικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη όπου χρησιμοποιείται νερό από ανάκτηση για γεωργική άρδευση.

Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί την ανάγκη επανεξέτασης των στοιχειωδών απαιτήσεων ποιότητας του επαναχρησιμοποιούμενου νερού, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής του κανονισμού ή κάθε φορά που το απαιτούν οι νέες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις.

Πολλά κράτη μέλη έχουν μακρά και επιτυχή πείρα στην επαναχρησιμοποίηση του νερού για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων για γεωργική άρδευση. Σε σχέση με τις εναλλακτικές μεθόδους παροχής νερού, όπως η μεταφορά νερού ή η αφαλάτωση, η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι ευνοϊκότερη για το περιβάλλον. Οι νέοι κανόνες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιοχές όπου η ζήτηση νερού εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, παρά τα προληπτικά μέτρα για μείωση της ζήτησης. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων εξακολουθούν να εφαρμόζονται και θα τηρούνται απόλυτα.

Στις 28 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνώμη του επί της πρότασης στις 12 Φεβρουαρίου 2019. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του (γενική προσέγγιση) στις 26 Ιουνίου 2019.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισαν στις 10 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου με προσωρινή συμφωνία, η οποία επιβεβαιώθηκε σήμερα από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των κρατών μελών στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την τυπική έγκριση των νέων κανόνων το 2020.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του. Εφαρμόζεται τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις