Βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ για τα άγρια και εξωτικά ζώα που προορίζονται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ για τα άγρια και εξωτικά ζώα που προορίζονται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός θετικού καταλόγου της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις αναφορές αριθ. 0697/2020, 0744/2020 και 0786/2020,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 114, 191 και 192,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES),

– έχοντας υπόψη τους κώδικες υγείας των χερσαίων και των υδρόβιων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH, ο οποίος ιδρύθηκε ως OIE),

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη διατήρηση άγριων ζώων ως ζώων συντροφιάς,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2021 με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 17η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών» (COM(2016)0087) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (κανονισμός για τα χωροκατακτητικά είδη),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 998/2003,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει τις αναφορές 0697/2020, 0744/2020 και 0786/2020, οι οποίες εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την καλή διαβίωση και την υγεία οι οποίοι σχετίζονται με το εμπόριο άγριων και εξωτικών ζώων στην ΕΕ και ζητούν την έγκριση ενός θετικού καταλόγου σε επίπεδο ΕΕ που θα ορίζει τα ζώα τα οποία μπορούν να διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «Μία υγεία» αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρέχουσες πληροφορίες έχουν δείξει πως η πανδημία COVID-19 μπορεί να έχει προκληθεί από ζωική πηγή, γεγονός που καταδεικνύει ότι το εμπόριο εξωτικών ζώων απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, καθώς σχετίζεται με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των παθογόνων παραγόντων που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο είναι ζωικής προέλευσης και ότι οι ασθένειες αυτές, γνωστές ως ζωονόσοι, μπορούν να μεταδοθούν από κατοικίδια ή άγρια ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο άγριων ειδών αυξάνει τις επαφές μεταξύ ανθρώπων και άγριων ειδών και αποτελεί βασικό παράγοντα για την πιθανή εμφάνιση δευτερογενών επιπτώσεων, οδηγώντας έτσι στην εξάπλωση υφιστάμενων και νέων ιογενών ασθενειών στον άνθρωπο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 100 εκατομμύρια ζώα διατηρούνται στην Ευρώπη ως ζώα συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων μικρών θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, ψαριών και αμφιβίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα είδη αυτά αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών πληθυσμών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άγρια είδη έχουν ειδικές ανάγκες και πλήττονται σε μεγάλο βαθμό όταν συλλαμβάνονται, μεταφέρονται και τοποθετούνται σε αιχμαλωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, σημαντικός αριθμός άγριων και εξωτικών ζώων πεθαίνουν εντός του πρώτου έτους από τη στιγμή που γίνονται ζώα συντροφιάς, με τη συντριπτική πλειονότητα να υποκύπτει σε ασφυξία, ασθένειες, λιμοκτονία και αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, όπως αναφέρεται επίσης στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την καλή διαβίωση των άγριων και εξωτικών ζώων που προορίζονται ως ζώα συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχητικών επιπέδων προβλημάτων υγείας, συμπεριφοράς και κτηνιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), ένα στα τέσσερα θηλαστικά και ένα στα οκτώ είδη πτηνών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης, ενώ ένα στα τρία αμφίβια απειλείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τεκμηριωμένα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το εμπόριο εξωτικών ζώων συντροφιάς αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για την επιβίωση των εν λόγω ειδών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει πως το κόστος του ελέγχου και της διαχείρισης των ζημιών που προκαλούνται από χωροκατακτητικά είδη στην ΕΕ ανέρχεται σε 12 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, εξακολουθούν να μην έχουν θεσπίσει πλήρως λειτουργικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου για την παρακολούθηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά άγρια και εξωτικά ζώα που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων λόγω της φυσικής συμπεριφοράς τους, δεδομένου ότι επιδεικνύουν επιθετικά ή αρπακτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιδεινώνονται από το άγχος το οποίο υφίστανται υπό αιχμαλωσία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί κανόνες που επιβάλλουν περιορισμούς στη διατήρηση εξωτικών ζώων συντροφιάς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιφατικοί, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη για τα κράτη μέλη την άσκηση συνεκτικής πολιτικής στον τομέα αυτόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, επιπλέον, υπάρχουν κενά στις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τα εξωτικά ζώα συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές διατάξεις μπορεί είτε να απαγορεύουν την κατοχή ορισμένων ειδών ζώων (αρνητικός κατάλογος ή μαύρη λίστα) είτε να επιτρέπουν μόνο τη διατήρηση ορισμένων ειδών (θετικός κατάλογος ή λευκή λίστα), με τον αρνητικό κατάλογο να είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα για τη ρύθμιση της διατήρησης εξωτικών ζώων συντροφιάς·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση διαιωνίζει τους υφιστάμενους φραγμούς, κατακερματίζει την ενιαία αγορά της Ένωσης και δημιουργεί σοβαρές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που έχουν θετικό κατάλογο στη νομοθεσία τους και εκείνων που δεν έχουν· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι ακόμη και οι θετικοί κατάλογοι διαφέρουν μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και άλλων, επίσης όσον αφορά θέματα όπως η συμπερίληψη των ειδών, τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας ή οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η αξιολόγηση κινδύνου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση του αρνητικού καταλόγου είναι από τη φύση της αντιδραστική και η λιγότερο προληπτική, καθώς κάθε ζώο που δεν περιλαμβάνεται σε αρνητικό κατάλογο επιτρέπεται να διατηρείται εξ ορισμού, γεγονός που απαιτεί ο κατάλογος να είναι αρκετά μακρύς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μεταβάλλονται συνεχώς με βάση τις τρέχουσες τάσεις, οπότε κάθε αρνητικός κατάλογος πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες έχουν επισημάνει με ανησυχία την ανεπάρκεια του ενωσιακού καταλόγου απαγορευμένων χωροκατακτητικών ξένων ειδών, όπως περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τα χωροκατακτητικά είδη, για την αντιμετώπιση του επιπέδου απειλής που συνιστούν τα χωροκατακτητικά ξένα είδη για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη θετικού καταλόγου ζώων συντροφιάς σε επίπεδο ΕΕ υπονομεύει την καλή διαβίωση και την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, και συνιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει επαρκές επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με την υπεύθυνη διατήρηση ζώων συντροφιάς προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του θετικού καταλόγου και να ενισχυθεί η καλή διαβίωση τόσο του ζώου συντροφιάς όσο και του ιδιοκτήτη του·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει το έγγραφο θέσης σχετικά με νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για ενωσιακό θετικό κατάλογο για τη διατήρηση ζώων συντροφιάς εξ ονόματος της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου και της Μάλτας, όπως παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 24ης Μαΐου 2022·

1. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην πρόληψη ως το πλέον οικονομικά αποδοτικό, ανθρώπινο και περιβαλλοντικά επιθυμητό μέτρο· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία να ενσωματώσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 στις πολιτικές της· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής στον συντονισμό και τη στήριξη της προσέγγισης «Μία υγεία» στην ΕΕ·

2. τονίζει ότι το εμπόριο εξωτικών ζώων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο όχι μόνο για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανότητας ζωονόσων και ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει συνεκτική νομοθεσία που να αποτρέπει αυτά τα είδη δυνητικών ασθενειών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα δημόσιας υγείας·

3. υπενθυμίζει ότι το εμπόριο εξωτικών άγριων ειδών έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της βιοποικιλότητας, τόσο στον οικότοπο από τον οποίο προέρχονται τα είδη όσο και στα οικοσυστήματα της Ένωσης· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει πως οι πρακτικές στο εμπόριο ζώων συντροφιάς δεν θέτουν σε κίνδυνο την καλή διαβίωση των άγριων και εξωτικών ζώων ούτε συμβάλλουν στην απώλεια της βιοποικιλότητας, και ότι η διατήρηση των ζώων αυτών ως ζώων συντροφιάς δεν θέτει σε κίνδυνο την καλή διαβίωση του ζώου ή του ιδιοκτήτη·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ισχύοντες κανονισμοί στα κράτη μέλη σχετικά με το εμπόριο και τη διατήρηση άγριων και εξωτικών ζώων είναι κατακερματισμένοι και μη συνεκτικοί, συχνά δεν περιλαμβάνουν ολόκληρο το ζωικό βασίλειο, καλύπτοντας κυρίως τα θηλαστικά και αγνοώντας παράλληλα τις μεγάλες ομάδες πτηνών, ερπετών, αμφιβίων, εντόμων και διακοσμητικών ψαριών, οι οποίες επί του παρόντος εκπροσωπούνται ευρέως στο εμπόριο ζώων συντροφιάς, καθώς και για το γεγονός ότι τα εν λόγω είδη μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα αυτόχθονα είδη και οικοσυστήματα εάν απελευθερωθούν·

5. τονίζει ότι η ασυνεπής νομοθεσία δυσχεραίνει τη συλλογή ακριβών δεδομένων· υπογραμμίζει ότι οι βάσεις δεδομένων της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση του εμπορίου ζώων προς τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών δεν καταγράφουν τις πηγές των ζώων και η CITES καλύπτει μόνο το σχετικά μικρό ποσοστό ζωικών ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματά της·

6. επισημαίνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει θετικούς καταλόγους, με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η καλή διαβίωση των ζώων, το περιβάλλον, η ανθρώπινη υγεία, η κτηνοτροφία και οι απαιτήσεις στέγασης, καθώς και η αρχή της προφύλαξης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετές άλλες καταρτίζουν θετικούς καταλόγους ή διεξάγουν έρευνα σχετικά με αυτούς·

7. σημειώνει με λύπη ότι οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ δεν επαρκούν επί του παρόντος για την αντιμετώπιση της καλής διαβίωσης των ζώων, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς και των κινδύνων επιθετικότητας που συνδέονται με το εμπόριο και τη διατήρηση άγριων και εξωτικών ζώων ως ζώων συντροφιάς· τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων δεν σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει το εμπόριο εξωτικών ζώων συντροφιάς και καμία από τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων δεν διέπει την καλή διαβίωση των ζώων που διατηρούνται και διακινούνται ως ζώα συντροφιάς εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

8. επισημαίνει ότι ο θετικός κατάλογος τείνει να είναι ένας συντομότερος, διακριτός κατάλογος που έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσαφηνίζει ποια είδη επιτρέπεται να διατηρούνται σε μια χώρα· επισημαίνει ότι ο θετικός κατάλογος είναι επίσης πολύ πιο εύκολο να επικαιροποιηθεί από έναν αρνητικό κατάλογο, δεδομένου ότι απαγορεύεται εκ των προτέρων η διατήρηση όλων των ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με αποτέλεσμα τη συμβολή στην απλούστευση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη μείωση του διοικητικού κόστους· τονίζει ότι η έρευνα σχετικά με την προσέγγιση του θετικού καταλόγου αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά τη μείωση του εμπορίου άγριων και εξωτικών ζώων και την εντονότερη ευαισθητοποίηση του κοινού·

9. σταθμίζει τα πλεονεκτήματα ενός ευρωπαϊκού θετικού καταλόγου που θα ρυθμίζει το εμπόριο άγριων και εξωτικών ζώων και θα περιορίζει τη διατήρησή τους ως ζώων συντροφιάς, όπως υποστηρίζεται στις αναφορές που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών· λαμβάνει υπό σημείωση την έκκληση ορισμένων κρατών μελών να καταρτιστεί θετικός κατάλογος σε επίπεδο ΕΕ υπό κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τη σκοπιμότητα της κατάρτισης ενός τέτοιου καταλόγου, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ειδών που είναι κατάλληλα για ζώα συντροφιάς και συμπεριλαμβάνοντας προσεκτική ανάλυση των διαφόρων κριτηρίων που χρησιμοποιούνται ήδη στους εθνικούς θετικούς καταλόγους, προκειμένου να καθοριστούν τα πλέον αποτελεσματικά κριτήρια που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εγκριθούν σε έναν θετικό κατάλογο σε επίπεδο ΕΕ με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, τις υφιστάμενες εμπειρίες και τα διδάγματα που έχουν αντληθεί· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μελέτη για την ανάλυση του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο της αυστηρής και έγκαιρης εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

10. υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αποτελεσματικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των πλέον χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, διασφαλίζοντας τη δημιουργία πλήρως λειτουργικών δομών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, προκειμένου να διενεργηθούν επαρκείς έλεγχοι με στόχο την πρόληψη της ακούσιας και εκούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης στην Ένωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

11. σημειώνει ότι η διατήρηση ζώων συντροφιάς δεν ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ αλλά σε εθνικό επίπεδο, και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει θετικούς καταλόγους για τα ζωικά είδη· τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ειδών και η αντίστοιχη νομοθεσία για τη ρύθμισή του θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία·

12. πιστεύει ότι η αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το παράνομο εμπόριο και τον θετικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωση των ζώων και στην καλή διαβίωση των εξωτικών και άγριων ζώων που μπορούν να διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς στην ΕΕ·

13. τονίζει ότι τα ζώα που περιλαμβάνονται σε θετικό κατάλογο δεν πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, πρέπει να είναι εύκολα στον χειρισμό και να διατηρούνται σε συνθήκες που σέβονται τις βασικές φυσιολογικές, ηθολογικές και οικολογικές ανάγκες τους· υπογραμμίζει ότι στον κατάλογο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εξωτικά και άγρια είδη ζώων όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως, σε περίπτωση διαφυγής ή απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον, θα είναι σε θέση να επιβιώσουν και, κατά συνέπεια, θα αποτελέσουν κίνδυνο για τα αυτόχθονα οικοσυστήματα, μεταβάλλοντας έτσι την επιβίωση των αυτοχθόνων ειδών με τη μετατροπή τους χωροκατακτητικά είδη από τη στιγμή που θα απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον·

14. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις