Η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Μετά από διαβούλευση πρόκειται να καταρτιστεί η τοπική στρατηγική για την αλιεία, τη θάλασσα και την υδατοκαλλιέργεια, σύµφωνα µε την εθνική πολιτική και τις πολιτικές ανάπτυξης στην αλιευτική ζώνη Νήσων Αττικής και Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.

Η εν λόγω ζώνη περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές στις Π.Ε. Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Νήσων Αττικής, ενώ στην περιοχή δραστηριοποιούνται τρεις Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), το Δίκτυο Νήσων Αττικής και οι ΑΟΤΑ  “Πάρνωνας Α.Ε.” και “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.”

Στόχος της διαβούλευσης είναι οι τοπικοί φορείς και ο τοπικός πληθυσμός να συμβάλουν, µέσω της bottom – up διαδικασίας στην επιλογή του εταιρικοὐ σχήµατος και της περιοχής παρέμβασης, καθώς και στην διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Τα πιο πάνω λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027 (Πρόγραµµα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας), το οποίο αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Στόχος του προγράµµατος είναι να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι, µακροπρόθεσµα, βιώσιμες από περιβαλλοντικής άποψης και υπόκεινται σε διαχείριση που είναι συμβατή µε τους στόχους της επίτευξης οικονοµικών και κοινωνικών οφελών, καθώς

και οφελών στον τοµέα της απασχόλησης.

Το πρόγραµµα, εξυπηρετεί επίσης την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών στρατηγικών και δεσμεύσεων, που θέτουν ευρύτερους στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα, την πράσινη μετάβαση, και τη θαλάσσια διακυβέρνηση.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι τύποι παρεμβάσεων που θα προταθούν στη στρατηγική θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της Προτεραιότητας 3 και περιλαμβάνουν δράσεις δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, δράσεις συνεργασίας και

δράσεις για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΔ.

Α) Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και έργα συνεργασίας

. Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.

. Ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, κατάρτιση) σε επιλεγμένες δραστηριότητες κομβικές για τις περιοχές παρέμβασης.

. Εισαγωγή καινοτοµίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και Φυσικού αποθέματος.

. Παρεμβάσεις και έργα για την αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιµότητας των περιοχών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την βελτίωση της καθημερινότητας µέσω χρήσης ΤΠΕ και της ανάπτυξης του επιπέδου υγείας και εκπαίδευσης, κλπ.

. Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των δύο φύλων της άρσης των αποκλεισµών και της παροχής ίσων ευκαιριών

. Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας της παράκτιες περιοχές.

. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκομένων Φορέων που συνδέονται µε το Νatura 2000.

. Στήριξη της δικτύωσης και της συνεργασίας µε άλλες τοπικές κοινότητες µε παρόμοια χαρακτηριστικά και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διεδαφικών και διακρατικών συνεργασιών των ΟΤΔ.

Ο συνολικός προὔπολογισμός των ανωτέρω παρεμβάσεων μπορεῖ να ανέλθει έως το ποσό των 400.000 ευρώ ανά πράξη, ενώ για άυλες ενέργειες, µικρές προμήθειες ή άλλες συναφείς ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός

κάθε πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

 

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

. Δράσεις ενίσχυσης της µικρής παράκτιας αλιείας

. Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, µε έµφαση στον τοµέα της αλιείας καιτης υδατοκαλλιέργειας

. Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία

. Ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, κατάρτιση) σε επιλεγμένες δραστηριότητες κοµβικές για την περιοχή παρέμβασης

. Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος

. Δράσεις για την στήριξη της τοπικής απασχόλησης (επιχορηγήσεις επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, απασχόλησης νέων και ανέργων, προγράµµατα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, κλπ.)

. Στήριξη της δημιουργίας διακλαδικών δικτύων και συνεργειών (αλιεία, εμπορία, εστίαση/τουρισμός) για την ανάπτυξη και διάθεση πιστοποιηµένων τοπικὠν προϊόντων (τοπικά συστήµατα τροφίμων)

. Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές

. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της τοπικής γαλάζιας οικονοµίας, για παράδειγµα στον τουρισμό (αλιευτικός, βιωματικός, καταδυτικός, κλπ), τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τις πολιτιστικές θαλάσσιες δραστηριότητες

. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων ή απόδοσης προστιθέµενης αξίας σε ήδη υπάρχοντα και προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων

. Αξιοποίηση περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχών σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας π.χ. λιμνοθάλασσες µε τη µορφή οικο-αλιευτικών δραστηριοτήτων (ειδικές μορφές τουρισμού)

. Ανάπτυξη ικανοτήτων (π.χ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών) για επιλεγμένες δραστηριότητες, διαφορετικές ἡ συμπληρωματικές αυτών που ήδη ασκούν οι δυνητικά ωφελούμενοι

. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της οικοτεχνίας, µε έµφαση στην ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των γυναικών και ειδικών οµάδων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω παρεμβάσεων µπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 400.000 ευρώ ανά πράξη.

 

Γ) Δράσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΔ

. Προπαρασκευαστικές δράσεις για τις ΤΑΠ ΤοΚ (Εκπόνηση στρατηγικών για της περιοχές παρέμβασης, μελέτες για της περιοχές, δράσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης, κ.α.)

. Ενέργειες για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (κάλυψη λειτουργικού κόστους ΟΤΔ, δράσεις κατάρτισης στελεχών ΟΤΔ, κ.α.).

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι βασικές οµάδες στόχοι των δράσεων του Ειδικού Στόχου είναι οι Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στους ωφελούμενους από τις δράσεις των ΤΑΠ ΤοΚ περιλαμβάνονται:

Αλιείς και αλιευτικἐς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, επιλεγμένοι κλάδοι τοπικών επιχειρήσεων, δηµόσιοι φορείς, ΟΤΑ, κοινωνικοί και οικονομικοί συλλογικοί φορείς, ερευνητικοί φορείς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, φορείς συμβουλευτικής και κατάρτισης, ΜΚΟ Συνεργατικά σχήµατα, ενώ το ευρύ κοινό θα είναι αποδέκτης δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις