# ΑΜΠΕΛΙ

Τα αμπέλια που μετακινήθηκαν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα αμπέλια που μετακινήθηκαν

Όλα είναι φαινόμενα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και γενικότερα τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς η γη μετακινείται υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τη φύση των πετρωμάτων και των εδαφών της.