# ΑΔΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2022
ΧΡΗΣΙΜΑ

Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2022

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1,0στρ και με μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης τα 100,0στρ.
Άνοιξε η εφαρμογή για νέες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
ΧΡΗΣΙΜΑ

Άνοιξε η εφαρμογή για νέες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω άδεια φύτευσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. έως 10 Μαΐου 2020