Διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β 475), με ΑΔΑ 75ΖΤ465ΦΘΗ-ΞΕ9 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα».

Η υπουργική απόφαση ρυθμίζει την εφαρμογή των Ενωσιακών διατάξεων για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το Ενωσιακό σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το Ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπου προβλέπεται), την επιθεώρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Για την ονομασία Υπουργείων και Υπηρεσιών έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα απόφαση το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’/22-9-2015), και αναφέρονται όπως αυτά ισχύουν κατά την υπογραφή της εγκυκλίου.

Υπόχρεοι εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης είναι οι επιχειρήσεις διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης, μεταποίησης, εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι υπόχρεοι εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και τις σχετικές διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας στους χώρους εμπορίας ή μέσα διακίνησης προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή στις εγκαταστάσεις τους (πώληση, αποθήκευση, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) και ελέγχονται-επιθεωρούνται για την συμμόρφωση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις