Εχθροί και ασθένειες μηλιάς - αχλαδιάς- καρυδιάς

Γενικές ̟πληροφορίες – ∆ια̟πιστώσεις : - Στο δίκτυο ̟παγίδευσης του εντόµου στις ορεινές ̟pεριοχές η 1η ̟τήση συνεχίζεται. - Υ̟πενθυµίζεται ότι στην γενιά αυτή το έντοµο γεννά στους καρ̟ούς και στο φύλλωµα. Οδηγίες :  Συνιστάται ε̟παναλη̟τικός ψεκασµός ανάλογα µε την διάρκεια δράσης του σκευάσµατος της ̟προηγούµενης εφαρµογής. Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ε̟πανάληψης για τις ορεινές ̟περιοχές: • Περιοχή ∆αµάστας – Λιβάδι Κρουσώνα : 8 – 10 Ιουνίου. • Ορο̟πέδιο Λασιθίου : 12 – 13 Ιουνίου Ε̟ισήµανση  Ο ψεκασµός να γίνεται ε̟ιµεληµένα σε καρ̟ούς και φύλλωµα.

ΣΕΖΙΑ :

Γενικές ̟πληροφορίες :

- Υ̟πενθυµίζεται ότι το έντοµο α̟ποτελεί σοβαρό ξυλοφάγο εχθρό της µηλιάς στην Κρήτη.

- Την ̟περίοδο αυτή (Ιούνιο – Ιούλιο) ωοτοκεί στον κορµό και στους βραχίονες (κυρίως σε σχισµές και έλκη)

Οδηγίες :  Συνιστάται την ̟περίοδο ωοτοκιών να εφαρµόζεται κατά διαστήµατα κατευθυνόµενος ψεκασµός στον κορµό και τους βραχίονες µε καλή διαβροχή.

Ω Ι ∆ Ι Ο :

Γενικές ̟πληροφορίες : - ∆ια̟πιστώνονται συµ̟πτώµατα στην τρυφερή βλάστηση σε µηλιές. - Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

- Οι νεαροί καρ̟ποί και η τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευ̟παθείς.

Οδηγίες :  Στις µηλιές συνιστάται να συνεχιστεί η ̟προστασία. Η ε̟πέµβαση µ̟πορεί να συνδυαστεί µε αυτήν για την καρ̟όκαψα.

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ : Γενικές ̟πληροφορίες : - Ο µύκητας έχει εγκατασταθεί κυρίως στις αχλαδιέ ς αλλά εµφανίζεται και στις µηλιές.

- Παρότι δεν σηµειώνονται βροχές, οι έντονες δροσιές ̟ου ε̟πικρατούν κατά ̟περιόδους δίνουν νέες µολύνσεις ό̟που έχει ήδη εµφανιστεί ο µύκητας.

Οδηγίες :  Στους ο̟ωρώνες µε συµ̟πτώµατα και σε ̟περιόδους µε συχνές και ̟παρατεταµένης διάρκειας δροσιές ό̟πως και σε ̟πιθανή βροχό̟πτωση (̟πρόβλεψη ΕΜΥ), θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟προστασία.

Προσοχή : Χρησιµο̟οιπείτε εγκεκριµένα φυτο̟προστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα µε το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε ̟περί̟τωση διαβάζετε ̟προσεκτικά και εφαρµόζετε ̟πιστά την ετικέτα. Εγκεκριµένα σκευάσµατα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ̟πατώντας εδώ Εγκεκριµένα σκευάσµατα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ̟πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις