Eπιπρόσθετες παρατηρήσεις για την ΚΥΑ Αγορών Βιολογικών Προϊόντων

 

H Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό ΥΠΑΑΤ, κ. Σ. Αραχωβίτη σχετικά με επιπρόσθετες παρατηρήσεις για την ΚΥΑ Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

 

«Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας που έγινε στις 27/09/2018 θα θέλαμε επιπλέον να καταθέσουμε συμπληρωματικά τα κάτωθι, σχετικά με την ΚΥΑ για τις Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων:

1.      Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, εδάφιο δεύτερο αναφέρεται για την Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Θεσσαλονίκης ιδρύεται τουλάχιστον ένας Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Παραγωγών.

Η λέξη τουλάχιστον για την Περιφέρεια Αττικής, με τις πολλές Περιφερειακές Ενότητες, θα δημιουργήσει πληθώρα Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων μέσα στην Περιφέρεια, αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλάζοντας ριζικά το υπάρχον τοπίο των υφιστάμενων αγορών. Παρακαλούμε να απαλειφθεί η λέξη «τουλάχιστον».

 

2.      Το αποδεικτικό έγγραφο του άρθρο 68 του ΕΚ 889/2008 που χορηγείται από τους ΟΕ&Π έως και σήμερα, παρ’ ότι έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, από τον έλεγχο και μετά, δεν αναφέρει ποσότητες, ποικιλίες, περίοδο συγκομιδής, ποιότητα (βλέπε ελαιόλαδο), παρά μόνο φυτικό προϊόν Βιολογικού Σταδίου  ή Μεταβατικού για νεοεισερχόμενους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αγορά γενικά να είναι ανεξέλεγκτη, από άκρη σε άκρη.

Όμως δε μπορούμε να κατανοήσουμε τη πεισματική άρνηση της εκπροσώπου της Διεύθυνσης Βιολογικής ενώ η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΔ54653ΠΓ) με αριθμ. πρωτ. 2543/103240/03-10-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ στο Άρθρο 2 παρ. 1β, α.α. ρητά αναφέρει τα κάτωθι:

«Πιστοποίηση νοείται η έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου του άρθρου 68 του Κανονισμού 889/2008 μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Μητρώου Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης και Επιχειρήσεων (ΗΒΔ) της αρίθμ. 2289/161795/19-12-2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3463/23-12-2014) μετά την πραγματοποίηση ελέγχων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007 σε επιχειρήσεις ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών εγγράφων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους». Ζητάμε την άμεση εφαρμογή του νόμου προς αποφυγή αντεγκλήσεων και παρερμηνειών. Δεδομένου ότι το έγγραφο του άρθρου 68 του ΕΚ 889/2008 αναφέρεται σε αρκετά άρθρα της υπό έκδοση ΚΥΑ, παρακαλούμε για τη διόρθωση τους.

 

3.      Στην υπό έκδοση ΚΥΑ, άρθρο 3 - Εποπτεύουσα Αρχή και αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας, αναφέρεται: «Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ». Επίσης στο προσχέδιο ΚΥΑ προβλεπόταν ότι «τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των ΔΑΟΚ θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας για περαιτέρω ενέργειες…». Τη τελευταία εβδομάδα πριν τη συνάντηση στο Υπουργείο λάβαμε νέο προσχέδιο στο οποίο η ανάμειξη της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας έχει απαλειφθεί δηλαδή ως αποδέκτης των ελέγχων από τις ΔΑΟΚ. Ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, δημιουργεί τεράστια ερωτήματα, καθόσον και στην αρχικά αναφερόμενη Απόφαση του Αν. Υπουργού ΥΠΑΑΤ με αριθμ. πρωτ. 2543/103240/03-10-2017, η οποία είναι σε ισχύ, στο Άρθρο 3 (Αρμόδια Αρχή), αναφέρει: «Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (εφεξής Αρμόδια Αρχή) για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου V του Καν. 834/2007, του Τίτλου ΙV του Καν. 889/2008 και της παρούσας και ειδικότερα για… (αναλύονται στη συνέχεια οι υποχρεώσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης)». Παρότι ζητήσαμε να επανέλθει στην αρχική περιγραφή δηλαδή η εν λόγω Διεύθυνση να είναι αποδέκτης των αποτελεσμάτων των ΔΑΟΚ, υπήρχε άρνηση ακατανόητη.

 

4.      Στο άρθρο 18 – Τριμελείς Επιτροπές, θα θέλαμε να διευκρινιστεί:

                            i.          Εάν θα είναι αρμόδιες για έλεγχο μόνο Βιοκαλλιεργητών

                          ii.          Να προβλεφθεί ο χρόνος ενημέρωσης των μελών της για συνεδρίαση καθώς επίσης ο χρόνος υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών των παραγωγών και ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου

                         iii.          Η βεβαίωση ελέγχου να υπογράφεται και από τον ελεγχόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του

                         iv.          Ο έλεγχος να γίνεται παρουσία του ελεγχόμενου ή εκπροσώπου του

                          v.          Να υπογράφεται από τα μέλη της τριμελούς και από τον παραγωγό, επιτόπου και να δίνεται στον παραγωγό πρόχειρο αντίγραφο

                         vi.          Ο έλεγχος ο αρχικός να είναι στο 100% (υπάρχει θέμα με τα κηπευτικά και τα φρούτα)

Τέλος οι επόπτες, Άρθρο 16, θα πρέπει να είναι από τα μέλη του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα (διαφορετικά η αυτοδιαχείριση πάει σε τρίτους) και να μπορούν να επιβάλλουν κατά τον έλεγχο την κύρωση της αποβολής επιτόπου, για προστασία του καταναλωτή, σε περίπτωση παρατυπίας ή παρανομίας. Επίσης με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, προκύπτει ένα μεγάλο κόστος, δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από πουθενά και θα πρέπει τα πρόστιμα ή μέρος αυτών να αποδίδονται στον Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Η παραίνεσή μας να κλείσετε τα αυτιά σας για ότι μπορεί να ακουστεί στους διαδρόμους του 6ου ορόφου από διάφορους κακοπροαίρετους ισχύει. Πιστεύουμε ότι έως το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα λέμε πλέον «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις