# ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

«Ορίζων Ευρώπη»: Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους για μια πιο πράσινη και υγιέστερη ήπειρο έως το 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Ορίζων Ευρώπη»: Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους για μια πιο πράσινη και υγιέστερη ήπειρο έως το 2030

Η ανακοίνωση περιέχει διεξοδική αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, όπως απαιτείται από τους συννομοθέτες μετά τα πρώτα δύο χρόνια δραστηριοποίησης των εν λόγω αποστολών.