# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα

Με την παρούσα, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον προσδιορισμό των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.