Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) κατά την λιανική πώληση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν τα παρακάτω:

 

 

 

Άρθρο 34

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

1. Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας), πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μόνο εφόσον φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στην σήμανση του προϊόντος με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ως εξής:

Α. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με υγρό κάλυψης (επίπαγο), ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 37 της παρούσας απόφασης.

Β. Την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.

Η επιστημονική ονομασία του είδους, μπορεί να παρέχεται και με την μορφή εμπορικής πληροφόρησης, (όπως π.χ. αφίσα, κ.λπ.).

Γ. Τη μέθοδο παραγωγής τους ( αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης:

α. Μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής:

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

β. Μείγμα πανομοιότυπων ειδών:

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας.

γ. Μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας :

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι να αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευση ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

Δ. Την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και την κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν (ΕΕ) 1379/2013 όπως ισχύει.

Ε. Αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί, απαιτείται η αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν» υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 της παρούσης.

ΣΤ. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όπου απαιτείται.

α. Απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011.

β. Δεν απαιτείται στα μη προσυσκευασμένα, μη μεταποιημένα προϊόντα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα (άρθρο 44 του Καν. 1169/2011).

Ζ. Για το είδος τόνος (Thunnus thynnus – BFT) η σήμανση ή ετικέτα έχει τις επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή αλίευσης και την ημερομηνία αλίευσης.

Η. α. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, (ποτάμια, λίμνες), ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος.

β. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της ανάπτυξης του ή έχει φτάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του.

γ. Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα αν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

δ. Για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «λιμνοθάλασσας».

ε. Για τα προϊόντα αλιείας, μπορεί να γίνεται εκτενέστερη αναφορά προέλευσης μεταξύ παρενθέσεων, σε ακριβέστερη ζώνη αλίευσης ή παραγωγής των, ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης. π.χ. Μεσόγειος θάλασσα–FAO 37 (Κορινθιακός κόλπος).

 

2. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κ.λπ.

 

3. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO, εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης) ορίζεται ως εξής:

 

α/α

ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

1

Βορειοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 21

2

Κεντροδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 31

3

Κεντροανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 34

4

Νοτιοδυτικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO. 41

5

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός

Ζώνη FAO 47

6

Ινδικός Ωκεανός

Ζώνη FAO 51 και 57

7

Ειρηνικός Ωκεανός

Ζώνη  FAO  61, 67,  71,  77,  81 και 87

8

Ανταρκτική

Ζώνη FAO 48, 58 και 88

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27 (υποζώνη ή διαίρεση )

 

ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27

ΥΠΟΖΩΝΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Υποζώνη I

Θάλασσα του Barents

Υποζώνη II

Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων

Διαίρεση II a

Θάλασσα της Νορβηγίας

Διαίρεση II b

Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων

Υποζώνη III

Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης

Διαίρεση III a

Skagerrak και Kattegat

Διαίρεση III b,c

Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης

Διαίρεση III b (23)

Sound

Διαίρεση III c (22)

Belt Sea

Διαίρεση III d (24-32)

Βαλτική Θάλασσα

Υποζώνη IV

Βόρεια Θάλασσα

Διαίρεση IV a

Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Διαίρεση IV b

Kεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Διαίρεση IV c

Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας

Υποζώνη V

Ισλανδία και εδάφη Feroes

Διαίρεση V a

Εδάφη Ισλανδίας

Διαίρεση V b

Εδάφη Feroes

Υποζώνη VI

Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας

Διαίρεση VI a

Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας

Διαίρεση VI b

Rockall

Υποζώνη VII

Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα

Διαίρεση VII a

Ιρλανδική Θάλασσα

Διαίρεση VII b

Δυτικά της Ιρλανδίας

Διαίρεση VII c

Porcupine Bank

Διαίρεση VII d

Ανατολική Μάγχη

Διαίρεση VII e

Δυτική Μάγχη

Διαίρεση VII f

Στενά του Bristol

 

Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στο ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας στην θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες» του ΥΠΑΑΤ.

 

4. Για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, στην ετικέτα ή στην σήμανση, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου 2, μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά οι πληροφορίες του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει.

 

Σε περίπτωση προσφοράς προς πώληση στον τελικό καταναλωτή , μείγματος προϊόντων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει.

 

Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (εκτός αλιευτικής) και αφορούν την λιανική πώληση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

5. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος στο σημείο εκφόρτωσης ή από τους χώρους – εγκαταστάσεις συγκέντρωσης των μονάδων εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή.

 

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

Β. Για ελλιπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Δ. Για μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold), πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Ε. Για αναγραφή ανακριβών-παραπλανητικών ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις