# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τα γεωργικά επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα γεωργικά επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας