Αλιεία

Αλιείας

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα Ημαθίας

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 9η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8ηπρωινή   μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8η πρωινή.

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Αλιείας

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις παραπάνω 5.,6. Προσκλήσεις είναι η 31-12-2021 ή έως την εξάντληση της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων.


Προσκλήσεις για μέτρα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Μέτρα 3.1.8, 4.1.20 και 3.1.22- Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού

Διεξαγωγή Αγώνων Ερασιτεχνικής Αλιείας στη Λίμνη «Ορεστιάδα» της Π.Ε. Καστοριάς

Από το τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς γνωρίζεται ότι

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Πράσινο φως για τα νέα τεχνικά μέτρα και τα μέτρα διατήρησης στον τομέα της αλιείας

Τα μέτρα που θεσπίσθηκαν καλύπτουν θέματα όπως η αλίευση και η εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη των ματιών.